ارزیابی و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخص‌های عملکرد مالی بانک‌ها با استفاده از رویکرد ناپارامتریک (مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد (مسئول مکاتبات)

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی جهاد دانشگاهی یزد

چکیده

بنگاه‌های مالی و پولی و به ویژه بانکهای تجاری به جهت تأثیرگذاری مستقیم و عمده بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارای اهمیت زیادی میباشد. از طرفی وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. در راستای ضرورت فوق، این پژوهش در نظر دارد سعی و تلاشی در به کارگیری مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد بانکهایپذیرفته شده در بورس داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسایی بانک های کارا و ناکارا در بورس، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد بانک های ناکارای بورس و تقویت هرچه بیش تر بانک های کارا تدوین نماید. در این پژوهش که تجربه ای از به کارگیری مدل تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، سعی شده است در ابتدای امر شاخص­های ورودی و خروجی نهایی برای ارزیابی کارایی نسبی بانکهای پذیرفته شده در بورس، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی شناسایی و سپس در مرحله بعد با جمع آوری اطلاعات مربوطه، کارایی این واحدها با استفاده از یکی از تکنیک­های ناپارامتریک ارزیابی تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها، اندازه گیری شود. ضمن اینکه در کنار این موارد به تحلیل حساسیت هر یک از ورودی و خروجی ها و همچنین رتبه بندی کامل واحدهای بانکی با استفاده از روش ارزیابی کارایی متقاطع پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the relative efficiency of banks, using the data envelopment analysis and fuzzy multi-attribute decision-making approach (Case Study: The Bank accepted in the Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Golnar Golbazkhanin pour 1
  • Ali Fazel Yazdi 2
  • Mohamad Hosein Tahari Mehrjardi 3
1 M.S, Accounting, IslamicAzad University, YazdBranch
2 M.S, Accounting, IslamicAzad University, YazdBranch
3 M.S, Industrial Management, Jahad Daneshgahi Institute
چکیده [English]

Financial and monetary institutions and particularly the commercial banks, is important for direction and significant influence on economic and social development of countries. Thus it seems necessary and logical the model provides for feedback to improve performance in various branches of the organization and access tools to meet the needs of managers.In order to above requirements, this research intends to use the appropriate model for evaluating the performance of banks in the Tehran Stock Exchange, in order to identify the efficient and inefficient banks in exchange, and provide the competitors' strategies appropriate for to improve performance the inefficient banks and enhance more the performance efficient banks. In this study the experience of using the combination model of data envelopment analysis and fuzzy multi-attribute decision-making for assessing the performance of Bank adopted in the Tehran Stock Exchange, effort to using the technique of hierarchical fuzzy process to identify the final input and output for of The relative performance of  bank adopted in the Tehran stock exchange, and then collect the relevant information, can be measured the efficiency of these units using data envelopment analysis models. While each of these cases, studiedthe sensitivity analysis of input and output and complete ranking of banks for each of the years using cross-efficiency evaluation method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • fuzzy analysis hierarchical process
  • Data Envelopment Analysis
  • Bank accepted in the Tehran Stock Exchange
  • performance index