بررسی بازده سهام رشدی و ارزشی بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BE/ME) در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر (مسئول مکاتبات)

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش، میزان و نوع رابطه برخی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار نظیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده کل، بازده ناشی از سود سرمایه ای، بازده نقدی پرتفوی های ارزشی و رشدی تشکیل شده بر اساس اندازه و  نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و هم چنین بررسی اختلاف بین بازده دو نوع سهام رشدی و ارزشی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره مورد مطالعه، سال های 1390- 1386 و نمونه انتخابی 88 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با ویژگی های تعریف شده،  می باشد.  در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه ها از مدل داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. در این پژوهش، برای بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به بازار و بازده سهام رشدی و ارزشی،  بازده سهام به سه نوع کل، سرمایه ای و نقدی و سهام رشدی و ارزشی به دو گروه کوچک و بزرگ تقسیم شده است.  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، در گروه کوچک، وجود ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با دو نوع بازده کل و سرمایه ای و عدم وجود ارتباط با بازده نقدی می باشد. در گروه بزرگ این ارتباط برای سهام رشدی همانند گروه کوچک و برای سهام ارزشی حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با سه نوع بازده کل، سرمایه ای و نقدی می باشد و بازده سرمایه ای سهام رشدی بزرگ تر از بازده نقدی و در سهام ارزشی خلاف این می باشد و هم چنین نتایج حاکی از بالاتر بودن بازده سهام رشدی در مقایسه با سهام ارزشی است. در نهایت، توجه به سهام ارزشی و رشدی در بورس اوراق بهادار تهران در قالب سرمایه گذاری در پرتفوی هایی با بازدهی بالا به سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Return of value and Growth Stock Based on the ratio of Book Value/MARKET Value (Case: Publicly Traded Companies)

نویسندگان [English]

  • Ameneh Banaizadeh 1
  • Hamidreza Kordlouie 2
1 Master Student of Financial management, Islamic Azad University, Qeshm Branch
2 Ph. D. Holder in Finance, Islamic Azad University, Eslamshahr Branch
چکیده [English]

Aim of this research is the survey of role, amount and sort of relation between variables such as ratio of book value to market value, different returns and also study of dfference between value stocks and growth stocks at Tehran stock exchange.
Time period is 6 years, since 2007 to 2012, and 88 publicly traded companies were chosen.
To test hypotheses, static panel data and generalized least squree were chosen.
Results in minor group that, the relation between B/M ratio and cash return is negative, meanwhile the relation between aforementioned ratio and total return and also capital return are positive. In major group results show that, there is higher return for growth stock retun in comparison to value stock return. It also shows that the relations are similar to minor group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value stocks
  • growth stock
  • Book Vaue/Market Value Ratio
  • Return