بررسی ارتباط بین جریان های نقد آزاد و نسبت Q توبین با طرح های پاداش مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)

چکیده

تضاد منافع می تواند ناشی از کمبود انگیزه مدیران برای حداکثر کردن ثروت سهامدار باشد، برای حل این مسأله و کاهش هزینه های نمایندگی باید از راهکارهای انگیزشی برای مدیران استفاده گردد. یکی از این راهکارها، طرح های پاداش مدیران و راهکار دیگر، طرح سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت می باشد. این مقاله به بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و نسبت Q توبین با طرح های پاداش مدیران می پردازد.
هدف از انجام این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا طرح های پاداش مدیران و مالکیت آنها در شرکت سبب بهبود عملکرد می گردد؟
در این پژوهش، از معیارهای جریان های نقد آزاد و نسبت Q توبین، برای ارزیابی عملکرد استفاده گردید. بدین منظور، اطلاعات 112 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، طی سال های 1385 تا 1390 مطالعه گردید. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ها با استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی پیرسون، رگرسیون و آنالیز واریانس صورت گرفت. یافته های پژوهش بیانگر این است که بین پاداش مدیران با هر دو معیار جریانهای نقد آزاد و نسبت Q توبین رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بنابراین افزایش پاداش مدیران سبب عملکرد بهتر شرکت می گردد. اما درصد مالکیت سهام هیأت مدیره با هیچ یک از دو معیار جریان های نقد آزاد و نسبت Q توبین رابطه معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the relation between Free cash flows and Tobin’s Q ratio with Management compensation plans in companies listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Azita Jahanshad 1
  • Mahshid Alam Ahrami 2
1 Assistant Professor of Accounting and faculty member of the I.A.U Central Tehran Branch
2 Master of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University,(ResponsibleAuthor).
چکیده [English]

Conflicts of interests may arise from managers’ lack of incentive for shareholders’ wealth maximization. For solving this problem and reducing agency costs motivational strategies should be used for managers. One of these strategies is management compensation plans and another strategy is ownership of mangement in company.This paper investigate the relation between Free cash flows and Tobin’s Q ratio with Management compensation plans in companies listed in Tehran Stock Exchange.
 The purpose of this research is to answer this question that whether management compensation plans and their ownership in company leads to improvement of a company’s performance?
Answering these questions helps companies and shareholders to find that whether these plans can increase their value and wealth or not.
In this research Free cash flows and Tobin’s Q ratio criteria are used for performance evaluation. For this purpose data of 112 companies listed in Tehran Stock Exchange from 2006 to 2011 was studied. Hypothesis testing analysis was conducted by the use of statistical methods of Pearson’s correlation analysis, regression and variance analysis. The findings show that there is a positive and significant relation between management compensation and both free cash flows and Tobin’s Q ratio. Therefore increase in management compensation leads to improvement of a company’s performance, but percentage of board of directors’share has no significant relation with none of Free cash flow and Tobin’s Q ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency theory
  • Management Compensation Plans
  • Percentage of Board of Directors’share
  • Free Cash Flows
  • Tobin’s Q ratio