تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده شرکتهای رشدی و ارزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی بر اساس نوع سهام، رشدی یا ارزشی، و بررسی تفاوت این تاثیر در شرکتهای رشدی و ارزشی است. از این رو تعداد 103 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفتند.
با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و در نهایت برازش مدل‏ها با توجه به مفروضات رگرسیون کلاسیک و با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای Eviews و SPSS  نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است که در سطح شرکت‌های رشدی تنها جزء سرمایه انسانی از سرمایه فکری ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و در سطح شرکت‌های ارزشی تنها جزء سرمایه سازمانی ارزش افزوده اقتصادی را متأثر از خود می‌سازد. اما ضریب تعیین مدل ها گویای این است که 45 درصد از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای رشدی و تنها کمتر از 7 درصد از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی در سطح شرکتهای ارزشی توسط سرمایه فکری تبیین می شود. همچنین نتایج بدست آمده گویای آن است که بین تأثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های رشدی و ارزشی تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of intellectual capital on Economic Value Added in Growth and Value companies

نویسندگان [English]

  • Zahra Pourzamani 1
  • Mohammad Bagher Taghieh 2
1 Assistant Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 M.A.in accounting
چکیده [English]

The aim of present study examines the impact of intellectual capital on economic value added of the shares, growth or value, and determines its difference impact in growth and value companies. Hence 103 enterprises of listed companies in Tehran Stock Exchange during the period 2005 to 2012 under study were.
Using panel data regression finally fitting models according to the assumptions of the classical regression using data analysis by software Eviews and SPSS the results of testing hypotheses this suggests that in level of growth companies the only component of human capital of intellectual capital that have influenced EVA Companies and in level of value companies the only component of organization capital of intellectual capital that have influenced EVA Companies but the coefficient of determination models this indicates that 45% of the economic value added of changes in growth companies and less than 7% of the economic value added of changes in the value companies be explained by intellectual capital. Also the results indicate that the between effect of intellectual capital on economic value added growth and value companies, there is a significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • economic value added
  • Growth and Value Companies
  • Human Capital
  • Organization Capital