رابطه قیمت سهام شرکت‌های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علم و فرهنگ (مسئول مکاتبات)

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از نظر تئوریک ارزش روز پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های ارزشگذاری سهام آن­ها تلقی می­شود. در عمل قیمت سهام شرکت­های سرمایه­گذاری با مقداری کسر یا صرف، نسبت به ارزش خالص دارائی­های شرکت در بازار معامله می­شود که معاملۀ سهام با کسر از عمومیت بیشتری برخوردار است.
هدف این مقاله بررسی رابطه بین قیمت سهام شرکت­های سرمایه گذاری و ارزش خالص دارائی­های آن­ها است که برای این منظور داده­های مربوط به قیمت و ارزش خالص دارایی­های شرکت­های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از سال1381 تا پایان سال 1388، به عنوان دو متغیر سری زمانی با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفتند .
نتایج نشان داد که در رابطۀ کوتاه­مدت، وجود خودهمبستگی میان سری قیمت به خوبی روشن بوده و علت این امر بیشتر متأثر از دو عامل حد نوسان قیمت و محدودیت حجم مبنا می­باشد. در رابطۀ بلند­مدت تصریح شده است که بعد از سال 83 قیمت سهام شرکت­های سرمایه گذاری عبارت است از67%ارزش خالص دارائی­های آن­ها به همراه جمع جبری یک مقدار ثابت (732 ریال) و یک مقدار متغیر وابسته به زمان(روند). مقدار متغیر رابطۀ تعادلی بلند­مدت در بورس تهران سیری نزولی داشته که حاکی از افزایش کسر قیمت سهام شرکت­های سرمایه گذاری بورس تهران در سال­های اخیر بوده است.
با توجه به بالا بودن ضریب همبستگی بین کسر سهام شرکت­های مختلف نمونه در طول زمان، میتوان بیان نمود که تئوری­های رفتاری نقش بیشتری را در تشریح تغییرات کسر سهام بورس تهران ایفا نموده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Stock price & NAV

نویسندگان [English]

  • Nasser Shams 1
  • Mahsa Pezeshki 2
  • Abolfazl Davoudabadi Davoudabadi 3
1 Assistant Prof. of Amirkabir university
2 M.A. in Financial Engineering of Science & Culture
3 M.A. in Financial management of Shahid Beheshti
چکیده [English]

Theoretically, the net asset value of closed end funds is considered as one of the most important indicators of their stock valuation. In practice, closed end fund stock is traded with discount or premium to their net asset value and trading with discount is more popular.
The purpose of this research is studying the relation between the price and net asset value of investment companies. The data for this research is the price and net asset value of investment companies accepted in Tehran stock exchange for the period from 2002 to 2009 that were investigated by econometrics methods.
 According to research results in short-term relationship, auto correlation in price series is clear. The reason is more affected by two restriction factors, "Tick Size" and "Base Volume". It is clear that in long-term relationship after 2004, investment companies stock price is 67% of their net asset value plus a constant and a variable amount which is depended on time (Trend). The variable amount of long-term equilibrium relationship in Tehran Stock Exchange has descending trend that shows increase in discount of stock price in recent years. 
Considering the high correlation coefficient between different companies discount in the sample over time, it can be concluded that behavioral theories have played more important role in describing discount fluctuations in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed End Funds
  • Net Asset Value
  • Stock discount