بررسی تاثیر اجزای بین چرخه تبدیل وجه نقد و بازده دارائی‌ها (مطالعه موردی شرکت آبکامه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شعبه مازندران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (مالی).دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (مسئول مکاتبات)

3 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شعبه مازندران

چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر اجزای چرخه تبدیل وجه نقد  و بازده دارائیها در شرکت آبکامه، طی سالهای 1382-1390 پرداخته است. به این منظور اثر متغیر های مختلف چرخه تبدیل وجه نقد شامل متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره واریز بستانکاران را بر بازده دارائیها را مورد مطالعه قرار  داده­ایم. نسبت جاری ،نسبت بدهی و رشد فروش به عنوان متغیر های کنترلی در نظر گرفته شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها وبرای رد یا اثبات هر فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و از آزمون کلموگرف – اسمیرنف جهت تست نرمالیته استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین متغیر های چرخه تبدیل وجه نقد و بازده دارائیها رابطه معکوس وجود دارد. یعنی اگر دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی، دوره پرداخت بدهی که در مجموع به عنوان متغییر­های چرخه تبدیل وجه نقد، افزایش یابند منجر به کاهش بازده دارائیها در شرکت خواهد شد و مدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات،دوره گردش موجودی­ها،دوره پرداخت بدهی و در کل چرخه تبدیل وجه نقد به حداقل سطح ممکن یک ارزش مثبت برای سهامداران به وجود آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of the components of the cash conversion cycle and return on assets in abkame company.

نویسندگان [English]

  • Khosro Faghani Makarani 1
  • Zahra Bineshian 2
  • Yaser Ahmadi 3
1 Assistant Professor in Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 MA Student in Industrial Management (Finance) ,islamic azad university
3 MA in Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

This study examines the relationship between the cash conversion cycle and return on assets in this company from (1382) through (1390).in this research we study the effect of different variables of cash conversion cycle on profitability in this company. these variables consist of: Account Payable period,Inventory Turnover Period,Account Receipt Period. Current ratio, debt ratio, sales growth was considered as a control variable. For analyzing datas and accepting or rejecting each hypothesis we use from pearson and regresun correlation coefficient also we use that for normality. The conclusion of this study shows an inverse relationship between variables of cash conversion cycle and return on assets. it means if account receipt, cash conversion cycle and period of debt payment  increase ,the profitability of this company will decrease  so managers can create the positive value for shareholders with decreasing period of debt payment, period of inventory turnover, period of demand collection and…

کلیدواژه‌ها [English]

  • cash conversion cycle
  • Account Payable period
  • Inventory Turnover Period
  • Account Receipt Period
  • return on assets