سنجش معیارهای نقد شوندگی سهام پیرامون تصمیمات افزایش سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه الزهراء تهران (مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی ازموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

هدف از این مقاله بررسی توان تبیین معیارهای نقد شوندگی سهام در قبل و بعد از تصمیمات افزایش سرمایه به روشهای حق تقدم و سهام جایزه و ترکیبی از هردو  است.  برای این منظور 5 معیار نقد شوندگی سهام  شامل تعداد سهام معامله شده، ارزش سهام معامله شده، تعداد روزهای معامله شده ، دفعات معاملات و تعداد خریداران در یک ماه قبل از بسته شدن نماد و یک ماه بعد از باز شدن نماد به دنبال مصوبات مجامع فوق العاده برای 215 مورد افزایش سرمایه طی سالهای 89-1384 در بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون t زوجی نشان داد که میانگین معیارهای نقد شوندگی بعد از افزایش سرمایه در مقایسه با قبل از آن تفاوت معنی داری ندارند. اما بین درصد افزایش سرمایه با 4 معیار نقد شوندگی همبستگی  مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurment of stock liquidity criteria surrounding capital raising decisions

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abbasi 1
  • Alireza Rajabpour 2
1 Associate professor at Al.zahra university ,Tehran,Iran
2 Master of finance
چکیده [English]

This study investigates the explaining ability of the stock liquidity criteria before and after capital raising decisions by using stock rights and stock dividends.For this purpose liquidity criteria including trading volumes, trading value, number of trading days, trading frequency and the number of buyers are investigated.This study includes are month before closing  the symbol and one month after opening the symbol following extra ordinary assemblies on stock right and stock dividends issue.This paper investigates 215 capital raising cases during 2005-2010 years in Tehran stock exchange. The results of the pairs t-test demonstrated that the mean liquidity criteria after capital raising in comparasion with before that doesen’t have any significant differences. But there is significant and positive correlation between percent of capital raising with liquidity criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquidity criteria
  • Capital raising
  • Stock right
  • Stock dividend