تجزیه و تحلیل عملکرد استراتژیک (مورد مطالعه شرکت های بهنوش و لبنیات پاک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر (مسئول مکاتبات)

چکیده

هدف نهایی هر شرکت تجاری افزایش ثروت سهامداران است و عملکرد مطلوب باعث افزایش ارزش شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران می شود. شرکت ها بدون داشتن استراتژی صحیح نمی توانند به اهداف خود برسند و تدوین استراتژی در نتیجه ارزیابی عملکرد از ابعاد مختلف است. ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت نقدینگی دو مورد از معیارهای ارزیابی عملکرد داخلی هستند و امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد داخلی که شاخصی از ثروت سهامداران است و رابطه نزدیکی با ارزش افزوده بازار به به عنوان شاخص خارجی ارزش آفرینی دارد، یاد می کنند . ماتریس دو بعدی استراتژی مالی با ترکیب مدیریت نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی ، چهار گزینه استراتژی مالی را با توجه به موقعیت شرکت در هر یک از ناحیه ها، پیش روی شرکت ها قرار می دهد. در این پژوهش جایگاه شرکت های غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1388 در ماتریس استراتژی مالی مشخص شده و با توجه به موقعیتشان در ماتریس ، استراتژی های مناسبی برای حرکت به موقعیت بهتر پیشنهاد می شود و در نهایت رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ، حوزه عملکرد (به عنوان شاخص ارزش آفرینی ) و اختلاف بین نرخ رشد فروش با نرخ رشد ثابت (به عنوان شاخص مدیریت نقدینگی ) با تغییر در ارزش افزوده بازار (به عنوان شاخص ثروت سهامداران ) در مدت 10 سال مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که رابطه معنی داری بین ارزش افزوده اقتصادی و حوزه عملکرد با تغییر در ارزش افزوده بازار وجود دارد . اما بین اختلاف بین نرخ رشد فروش با نرخ رشد ثابت و تغییر در ارزش افزوده بازار هیچگونه رابطه معنی داری وجود ندارد . از اینرو شرکت های موادغذایی و قند و شکر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باید از شاخص دیگری برای مدیریت نقدینگی خود بهره گرفته و به ارزیابی عملکرد و اتخاذ استراتژی های درست مالی بپردازند . روش تحقیق این پژوهش رگرسیون خطی به همراه ضریب تعیین بوده و از نرم افزار Spss برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Performance Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jalili 1
  • Mousa Ahmadi 1
  • Elham Asgari 2
1 Assistant Prof. of IAU, Abhar Branch
2 M.A. of IAU, Abhar Branch
چکیده [English]

Ultimate goal of each commercial company is rising in wealth of shareholders. Proper function increase Company’s value and ultimately increase the shareholder’s wealth.
Companies can’t achieve their goals without any proper strategy and making strategy is a result of performance evaluation of different aspects. economic value added and cash management are two items of internal performance evaluation criteria and today’s  economic value added is considered as the best criteria for internal performance evaluation which is representative of shareholder’s wealth and it has close relation to market value added as an external index of value creation.
Two dimensional matrix of financial strategy with a combination of cash management and economic value added considering to company’s position in each area, proposes four financial strategy objectives.
In this research, position of food companies accepted in Iran Stock Exchange since 2001 to 2010 are defined in financial strategy matrix and considering to their positions in the matrix proper strategies are proposed for move to better position and ultimately relation between EVA, spread and difference between sales growth rate and sustainable growth rate with changes in MVA during ten years is investigated.
Result of this research demonstrates that there is a meaningful relation between EVA and spread with changing MVA. But there is not meaningful relation between difference of sales growth rate and sustainable growth rate and changing MVA.
Hence Food Companies accepted in Iran Stock Exchange must enlist other criteria for their own cash management and to evaluate their performance and taking proper financial strategies.
Procedure of this research is linear regression analysis and spss software is used for hypotheses examination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Strategy Matrix
  • economic value added
  • Market Value Added
  • Sales Growth Rate
  • Sustainable Growth Rate