به کارگیری تئوری مطلوبیت در حل مسأله بهینه‌سازی ساختار دارایی و بدهی های بانک ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ریاضی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)

چکیده

مسأله بهینه سازی دارایی ها و بدهی ها از دیرباز با یک تابع بهینه سازی دوهدفه همراه بوده است که در آن بیشینه سازی بازدهی و کمینه سازی ریسک به صورت همزمان مدنظر می باشد. این در حالی است که این توابع با تعارض در یکدیگر بوده و عملاً امکان حل مدل و دستیابی به نتایج بهینه را ناممکن می سازد. در این راستا، اگرچه روش های متفاوتی به منظور دستیابی به بهترین نتیجه ممکن در این گونه مسائل ارائه شده اند، لیکن بیشتر این موارد بر قضاوت های تجربی تصمیم گیران استوار می باشد. این در حالی است که در حوزه تکنیک های کمی موجود، ‌همچنان امکان مطالعات بیشتر وجود دارد. مطالعه حاضر تلاش دارد تا از تئوری مطلوبیت به عنوان یکی از این تکنیک ها استفاده نماید. رویکرد پیشنهادی با برآورد تابع مطلوبیت مدیران یکی از بانک های تجاری و نیز نظرات خبرگان، یکی از توابع مدل اصلی (کمینه سازی ریسک) را به عنوان تنگنا درنظر گرفته تا بدان وسیله امکان حل مدل و دستیابی به نتایج بهینه فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the Utility Theory for Finding an Optimal Structure of Bank Asset Liability

نویسندگان [English]

  • M. E. Pourzarand 1
  • M. Alborzi 1
  • F. Hosseinzade Lotfi 2
  • M. Shahriari 3
1 Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University
3 Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University (Corresponding Author)
چکیده [English]

A classic bank Asset - Liability problem tries to find an optimal solution that maximize the return and minimize the risk simoltaneously. But there is an obvious conflict between these objectives that makes it impossible. Based on this situation, there are too many studies that try to propose some helpful method; But most of them lie on decision makers empirical ideas. This paper proposes a novel method that use a utility theory as a more quantitative approach for solving the problem. At first, it measures the utility function of the related managers and then the problem reduce to a solvable one for finding the optimal solution.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Asset - Liability
  • Utility Theory