تاثیر مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزیابی سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

انتخاب یک روش مناسب برای ارزیابی سهام می تواند پاسخ گوی نیاز های سرمایه گذاران در تعیین ارزش منصفانه سهام باشد. اما این سئوال مطرح است که آیا مدیریت سود می تواند بر عملکرد مدل های ارزشیابی تاثیر گذار باشد؟  
به منظور پاسخگویی به این سئوال، در این پژوهش فرضیه هایی مبتنی بر اثر گذاری مدیریت سود بر عملکرد مدل های ارزشیابی مبتنی بر سود باقیمانده و مدل های مبتنی بر جریان نقد تنزیل شده در دوره های زمانی کوتاه مدت دو ساله و بلندمدت هفت ساله تدوین گردید.
این پژوهش که به روش تحلیل همبستگی انجام شده است، با استفاده از روش‌های تحلیل رگرسیون و آزمون مقایسه میانگین ها می کوشد امکان انتخاب مدل بهینه برای سرمایه گذاران را فراهم سازد.
جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد که در دوره زمانی سال های 90-79 دارای فعالیت بوده اند.
نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که در افق کوتاه مدت مدیریت سود تاثیر معنی داری بر توانایی پیش بینی مدل های ارزشیابی ذکر شده ندارد. اما در افق زمانی بلند مدت هموارسازی سود بر خطای پیش بینی مدل های ارزشیابی تاثیر معنی داری داشته و در بازه های زمانی بلند مدت مدل  سود باقیمانده خطای پیش بینی کمتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Income Management on the Performance of Shares Valuation Models

نویسنده [English]

  • Ali Baghani
Assistant Professor Department of Accounting Islamic Azad University, South Tehran Branch.
چکیده [English]

Choosing a suitable method for stock assessment can be responsive to the needs of investors in determining the fair value of the stock. But the question is whether earnings management can affect performance evaluation models?
In order to answer this question, In this study hypotheses regarding the impact of earnings management on the performance evaluation model based on Residual income and based on discounted cash flow in the two – year short term periods and seven –year long term periods were developed.
This study, which was performed by the correlation analysis, by using regression analysis and Means Comparison test, tries to provide the possibility of the optimal model selection for investors.
The population of this study is Companies listed on the Stock Exchange which has been active in the period of 1379-1390 years.
The results indicate that in the short-term horizon, earnings management hasn't a significant effect on the predictive ability of the listed evaluation models. But in the long-term time horizon Income smoothing has a significant effect on the evaluation models’forecast error, and in the long-term timescales Residual income model has Lower prediction error.

کلیدواژه‌ها [English]

  • income management
  • Error Diference
  • Valuation Models
  • Residual Income Model (RIM)
  • Discounted Cash Flow Model (DCFM)
  • Short Term Horizon
  • Long Term Horizon