مقایسه کارایی مدل های خانواده GARCH در مدل سازی و اندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی تهران

چکیده

از دیدگاه سرمایه گذاران ، قدرت نقدشوندگی یک  بازار یکی از معیارهای مهم در انتخاب  آن بازار برای سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف از این مقاله مقایسه کارایی 5 مدل از مدل های خانواده GARCH  در مدل سازی واندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا ، داده های سری زمانی به صورت روزانه از سال81 تا90 جمع آوری شدند.سپس با استفاده از برخی از مدل های خانواده GARCH  به مدل سازی ریسک نقد شوندگی بازار پرداخته شد.در این پژوهش ، از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده گردید. در ضمن، محاسبه معیار آمیهود بر اساس بازده شاخص کل قیمت (تپیکس)، صورت گرفته است.نتایج این پژوهش حاکی ازاین است که از بین 5 مدلی که از خانواده گارچ به منظور مدل سازی ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد مدل ARCH-M بهترین مدل برای مدل سازی ریسک نقدشوندگی  می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency comparison among GARCH models in modeling and liquidity measurement. Case study: Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mirfeyz Fallah Shams 1
  • Yagoub Panahi 2
1 Assitant Professor of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 M.A. Student of Olume Eghtesadi University
چکیده [English]

In investors' opinion, liquidity is a critical item for a market to be chosen by investors. This paper aim is a comparison among efficiency of 5 different GARCH models for modeling and liquidity risk measurement. Due to do that, a time series of data belong stock market for a period of 1381-1390 were gathered.  Then liquidity risk was modeled by some GARCH models. Moreover, an Amihood criterion was calculated in accordance with TEPIX.  The results show that M-Arch is the best model among other GARCH models

کلیدواژه‌ها [English]

  • GARCH models
  • TEPIX