ارزیابی توان پیش بینی مدل تعدیل شده آلتمن از مراحل درماندگی مالی نیوتن و ورشکستگی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران. (مسئول مکاتبات)

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران.

چکیده

ورشکستگی های اخیر در سطح ملی و بین المللی، وجود ابزارهای پیش بینی توان مالی شرکت ها را ضروری می سازد. یکی از ساده ترین و معروف ترین مدل های پیش بینی درماندگی مالی و تداوم فعالیت شرکت ها، مدل آلتمن است. این مدل در محیط اقتصادی دیگری طراحی شده و اجرای شکل تعدیل نشده آن در محیط ایران دارای خطای بالایی است.
بنابراین این تحقیق ابتدا دقت مدل آلتمن را بدون تعدیل ضرایب، بررسی و سپس ضرایب مدل را  متناسب با محیط مالی و اقتصادی ایران تعدیل و با طراحی الگویی ساده، تصمیم گیری برای کاربران اطلاعات مالی را تسهیل می کند. برای این منظور اطلاعات 112 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شامل 56 شرکت ورشکسته و 56 شرکت سالم برای یک دوره 17 ساله (1374- 1390) مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها نشان می دهد، مدل تعدیل نشده آلتمن بیش از 50 درصد شرکت های درمانده که در سال های قبل از ورشکستگی قرار دارند، و 18 درصد از شرکت های سالم را ورشکسته معرفی می کند. در حالی که الگوی تعدیل شده آلتمن، ورشکستگی شرکت ها را در سال ورشکستگی با دقت 95 درصد، و در مجموع مراحل درماندگی مالی در یک، دو و سه سال قبل از ورشکستگی، به ترتیب با دقت 63، 91 و 96 درصد پیش بینی می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluate ability of Altman adjusted Model to Prediction Stages of Financial Distress Newton and Bankruptcy

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kordestani 1
  • Rashid Tatli 2
  • Hamid Kosari Far 3
1 Associate professor of Accounting, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Master of Accounting, Islamic Azad University of Qazvin, Iran (Corresponding Author)
3 Master of Accounting, Islamic Azad University of Qazvin, Iran
چکیده [English]

The recent bankruptcies in national and international level, makes necessary models to increase accuracy of firms 'financial ability prediction. One of the simplest and the most famous financial distress prediction models is the Altman model. This model is designed in other economic environment and using unadjusted form in the Iran capital market could be Create error. Therefore, this study investigates initially Altman models accuracy without adjustment coefficients, and then adjusts the coefficients of the model proportional financial and economic environment of Iran and design simple model, to facilitate decision making for users of financial information. For this purpose, Information 112 firms listed on the Tehran Stock Exchange, including 56 distressed and 56 healthy firms, for a period of 17 years (1374-1390) were studied. Finding show that Altman unadjusted model identify, more than 50% of distressed firms in the years before the bankruptcy, and 18 percent of healthy firms introduced bankrupt. While that the Altman adjusted model, identify bankruptcy firms by accuracy 95%, and the total stages of financial distress in one, two and three years before bankruptcy, respectively, with an accuracy of 63%, 91% and 96% prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stages of financial distress
  • Bankruptcy
  • Altman Adjusted Model
  • Altman