بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

2 دانشیار مدیریت بازرگانی و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد (مسئول مکاتبه)

4 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه وارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 تا 1388 (قلمرو زمانی 7ساله) با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری ورگرسیون می باشد. درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره، درصد مالکیت سرمایه­گذاران نهادی، نسبت حضور مدیران غیر موظف در هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیأت مدیره، وجود حسابرس داخلی و وجود حسابرس مستقل ازجمله مکانیزم­های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده در این پژوهش هستند. ساختار سرمایه نیز شامل نسبت بدهی­های کوتاه مدت بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی­های بلندمدت بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی­های کوتاه مدت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت بدهی­های بلندمدت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می‌باشد. ارزش شرکت نیز با نسبتکیوتوبین سنجیده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی نقش میانجی در رابطه بین ساختار سرمایه وارزش شرکت ندارد و همچنین بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Governance on the Relationship between Capital Structure and Firm Value in the Tehran Listed Firms by Using Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • Mahmoud MoeinAddin 1
  • Saeid Saeida ardakani 2
  • Ali Fazel Yazdi 3
  • Leila Zeinnadini mimand 4
1 Assistant Professor of Islamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran
2 Assistant Professor of Yazd University, Yazd, Iran
3 Master of Accounting, Islamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran (Corresponding Author)
4 Master of Accounting, Islamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

Corporate governance is one of the main factors in improving economic efficiency which includes a set of the relationships between the directors, board of directors, shareholders and other stakeholders. This study aims to investigate the impact of corporate governance on the relationship of corporate governance and the value of Tehran listed firms for a period covering the years of 2003 to 2009 by using regression and structural equation modeling. The mechanisms of corporate governance in this study are: the ownership percentage of the board members, the ownership percentage of the institutional investors, the ratio of non-executive managers of the board, duality of chief executive officer (CEO), board size, and presence of the internal and independent auditor. Capital structure is also composed of the ratios of short-term debts to the market value of the owners’ equity, the ratio of long-term debts to the market value of the owners’ equity and the ratio of long-term debts to the book value of the owners’ equity. Firm value is also measured by Tobin’s Q ratio. The findings reveal that corporate governance does not play a mediatory role in the relationship between capital structure and firm value. Additionally, corporate governance has a significant relationship with the firm value and capital structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Capital Structure
  • Firm Value
  • Institutional investors