مالکیت شرکتهای سرمایه گذاری و ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات البرز ، (نویسنده مسئول)

3 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات البرز

چکیده

این مقاله سرمایه گذاران نهادی را از دیدگاه نظری  به دو گروه عمده طبقه بندی می نماید.  سرمایه گذارانی که با شرکت رابطه تجاری دارند و بر عکس سرمایه گذارانی که با شرکتی که سهام آن را در اختیار دارند، رابطه ای تجاری ندارند. شرکتهای سرمایه گذاری در دسته دوم این طبقه بندی قرار دارند. مطالعه حاضر رابطه میان مالکیت شرکتهای سرمایه گذاری و ارزش سهام در یک دوره 6 ساله از سال 1385  الی 1390 در 107شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش در مقاله حاضر  روش همبستگی با استفاده از تحلیل رگرسیونی می باشد. آزمون فرضیه با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی انجام شده است.  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد مالکیت سهام شرکتهای سرمایه گذاری موجب کاهش  ارزش سهام شرکتهای نمونه پژوهش می شود..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ownership of Investment Firms and Share Price of The Listed Firm

نویسندگان [English]

  • Bahman Banimahd 1
  • Mehdi Moradzadehfard 2
  • Yaghoub Naseh 3
1 Accounting Department , Islamic Azad University , Karaj Branch , Iran
2 Accounting Department , Islamic Azad University , Karaj Branch , Iran
3 Master Student of Accounting, Islamic Azad University , Alborz Science and Research Branch , Iran
چکیده [English]

This paper categorize institutional investors in two category as a theoretical view. First, investors which have a business relationship with the companies in which they hold shares and second vice versa. Investment firms are existing in second category. Hence ,this study investigate relationship between ownership of investment firms and share price in107 listed firms of Tehran Stock Exchange (TSE) during a six-year period from 2006 to 2011.  Using correlation method and multiple regression technique, the results of this study  indicate  that  there is a negative relation between ownership of investment firms and investee firms share price.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Firms
  • Share Ownership
  • Share Price and Stock Exchange