اثر سررسید، حجم معامله و تعداد موقعیت‌های باز بر نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه طلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران (مسئول مکاتبات)

3 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه شهید عباسپور

4 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این مطالعه به بررسی اثر سررسید، حجم معامله و تعداد موقعیت‌های باز بر نوسانات قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در بازار کالای ایران در دوره زمانی دی ماه 1387 تا پایان شهریور 1391 می‌پردازیم. بدین منظور دو رویکرد متفاوت را بکار می‌گیریم. در رویکرد نخست با تحلیل جداگانه 27 قرارداد موجود در‌می‌یابیم تنها اثر حجم معامله مثبت و معنی‌دار است. در‌حالیکه اثر سررسید و تعداد موقعیت‌های باز هر چند با علامت منفی که انتظار می‌رفت ظاهر گشته‌اند اما از معنی‌داری کافی برخوردار نیستند. در رویکرد دوم با بررسی اثر حجم معامله و تعداد موقعیت‌های باز بر نوسانات، با بکارگیری مشاهدات سری زمانی کل دوره نمونه، در‌می‌یابیم اثر حجم معامله مثبت و معنی‌دار و اثر تعداد موقعیت‌های باز منفی و معنی‌دار است. همچنین اثر تعداد موقعیت‌های باز به میزان قابل توجهی بیش از اثر حجم معامله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of maturity date, trade volume and open interests on gold coin future price volatility

نویسندگان [English]

  • Reza Raei 1
  • Azam Honardoost 2
  • Yunes Salmani 3
  • Peyman Tataei 4
1 Associate Prof. in Financial Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc. in Financial Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc. in Energy Economic, Power and Water University of Technology, Tehran, Iran
4 Ph.D Student in Financial Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, the effect of maturity, trade volume and open interests on gold coin future price volatility in Iran commodity market have been studied since Dey 1387 to Shahrivar 1391.For doing that we can utilize two approach. In first approach, by considering 27 contracts separately, we perceived that the effect of trade volume is meaningful and positive. As we expected, the effect of maturity and open interests are negative, but it’s not meaningful. In second approach, by using time series observation during sample period, the effect of trade volume and open interests on future price volatility have been studied. As a result, we find that the effect of trade volume and open interests on future price volatility is positive and negative respectively. Both of these effects are meaningful, but,the former is substantially more than the latter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gold Coin Future Contracts
  • Futures Prices Volatility
  • Maturity Effect
  • Trade Volume
  • Open Interests