نظام راهبری شرکتی و محدودیت های مالی (حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری موسسه آموزش عالی رجاء قزوین

2 کارشناس ارشد حسابرسی دانشگاه علامه طباطبایی (مسئول مکاتبات)

چکیده

نظام راهبری افضل خواهد توانست، میزانی که سهامداران کنترل کننده می توانند در تملک (سلب مالکیت) نقش ایفا کنند را کاهش دهد و به این ترتیب، محدودیت های مالی شرکت را بکاهد. اگر مدیریت، متعهد به تأکید و تمرکز بر ارزش سهامداران و نظم مالی، شرکت محیط اطلاعاتی شفاف تر، و هیئت مدیره استقلال بیشتری از سهامداران کنترل کننده داشته باشد، سلب مالکیت از اقلیت توسط سهامداران کنترل کننده، مشکل تر می شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر محدودیت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد استفاده در این مطالعه، مشتمل بر 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 است و برای آزمون فرضیه ها از  روش های رگرسیون خطی و خوشه بندی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تعداد سهامداران عمده و استقلال هیئت مدیره، تأثیر افزایشی و معنادار بر محدودیت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Governance and Financial Constraints (Investment-cash flow sensitivity)

نویسندگان [English]

  • Nezamoddin Rahimian 1
  • Reza Janfada 2
1 Assistant Professor of Accounting – Raja Higher Education
2 M.A. of Auditing – Allame Tabatabaee University
چکیده [English]

Superior corporate governance can reduce the extent to which controlling shareholders can engage in expropriation and thereby decrease the firm's financial constraints. If management is more committed to emphasizing shareholder value and financial discipline, the company has a more transparent information environment, and the board of directors is more independent of controlling shareholders, it is more difficult for the controlling shareholders to expropriate from minority shareholders. The main purpose of this study is investigating the impact of corporate governance mechanisms on the financial constraints in the companies listed in the Tehran Stock Exchange. The sample of this study, includes 102 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 1386-1390 and for processing and testing hypotheses, linear regression and clustering methods are used. The study results showed that count of major shareholders and board independence have increasing and significant impact on financial constraints in companies listed in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Corporate Governance Mechanisms
  • Investment-cash flow sensitivity
  • Financial Constraints
  • Tehran Stock Exchange