بررسی تأثیر چرخه سیاسی بر روی حجم معاملات و نقدشوندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی (مسئول مکاتبات

چکیده

رویدادهای سیاسی تاثیر عمده ای بر بازارهای مالی دارند. بازارها به اطلاعات جدید در موضوع تصمیمات سیاسی واکنش نشان می دهند که ممکن است  سیاست های مالی و پولی کشور را تحت تاثیر قرار دهند.همین طور سرمایه گذاران به دقت رویدادهای سیاسی را دنبال می کنند و بر اساس نتایج مورد انتظارشان از این اتفاقات در تصمیماتشان  تجدید نظر می کنند.این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از متغیرهای کلان سیاسی یعنی چرخه سیاسی برروی حجم معاملات و نقدشوندگی  بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
این پژوهش دربورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی مردادماه 1380 تا آبان ماه 1391 انجام شده است . دراین پژوهش عملکرد بورس براساس حجم معاملات و شاخص نقدشوندگی بررسی شده است.با توجه به غیر نرمال بودن توزیع هردو متغیر،آزمون فرضیه های پژوهش از طریق آزمونهای آماری ناپارامتریک u(من –ویتنی)و H(کروسکال –والیس ) انجام شده است.
نتایج پژوهش نشان می دهد که،میزان هردومتغیر متوسط حجم معاملات وشاخص نقدشوندگی از تئوری چرخه سیاسی تبعیت می کند.به عبارتی دیگر،میزان شاخص نقدشوندگی ومتوسط حجم معاملات در دوسال اول تصدی یک دولت از دوسال دوم تصدی یک دولت پایین تر است. همچنین نتایج نشان می دهدکه هیچ تفاوت معناداری بین میزان شاخص نقدشوندگی ومتوسط حجم معاملات در چهارسال مختلف تصدی دولت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the political cycle on the Tehran Stock market trading volume and liquidity

نویسندگان [English]

  • Farhad Hanifi 1
  • Ghasem Gholamlou 2
1 Assistant Professor of IAU, Tehran Central Branch
2 M.A in Financial Management, IAU, Tehran Central Branch
چکیده [English]

This study examines the impact of political cycle on Tehran stock  Exchange performance. Political cycle is a four-year cycle that Is known to  political business cycle and   Presidential cycle. Political cycle theory shows  that stock returns  fall  during  the first  half  of a presidency, and  rise  during  the second  half  of a presidency .Also Stock market performance in different years from a government in USA  Indicated stock returns is lower in the second year than in other years .In this study, stock market performance is measured by Trading volume and  Liquidity Index.
The research method is based on the goal, application and is based on the method  descriptive .we used two methods to collect data and content,library method and  Using the Exchange documents. The study used descriptive and inferential statistics. Statistical analysis was performed using SPSS software.
The results of this research indicate that There is significant relationship Between the independent variable (Political cycle) and  dependent variables ( Trading volume and Liquidity Index ).
In other words, there is significant difference between Thehran stock performance (Basis of  two  indicators) the first half and second  half of a presidency. Also, there is no significant difference between Thehran stock performance the different years of a presidency. In summary , this research shows Tehran Stock Exchange follow the political cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock exchange
  • political cycle
  • liquidity Index
  • trading volume