رابطه ارزیابی‌های ذهنی سرمایه گذاران حقیقی از محصول و برند و ترجیح آنان به خرید سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه شاهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی/ مالی دانشگاه شاهد (مسئول مکاتبات)

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی/ مالی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ارزیابی­های ذهنی سرمایه گذاران حقیقی از محصول و برند شرکت و ترجیح آنان به سرمایه­گذاری در سهام آن شرکت است. این پژوهش از نظرروش، پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از سرمایه­گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران بوده که طی دو سال منتهی به 31/3/91 اقدام به سرمایه­گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نموده اند. نمونه آماری این تحقیق  شامل 384 نفر از سرمایه گذاران بوده که از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده که داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارزیابیهای ذهنی از برند و محصول شرکت و ترجیح سرمایه گذاران حقیقی به سرمایه­گذاری در سهام شرکت، رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between “individual investors’ mental evaluations from product and brand” and “their preference to investing in stock”

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghazizadeh 1
  • Mahmoud Esfandiari 2
  • Mohammad Ebrahim Raei Ezabadi 3
  • Hossein Reisi Ghorbanabadi 4
1 Assistant Professor of Shahed University
2 M.A Student of Marketing, Shahed University
3 M.A Student of Marketing, Shahed University
4 M.A Student of Marketing, Shahed University
چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the relationship between “individual investors’ mental evaluations from product and brand” and “their preference to investing in stock”. The population of this research is individual investors that acted in Tehran Security Exchange from 1389/3/31 to 1391/3/31.  The sample is 384 individual investors. For collecting data, we use questionnaire and for analyzing data, we use SPSS and PLS software. The results show that there is a significant relation between “individual investors’ mental evaluations from product and brand” and “their preference to investing in stock”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental evaluations
  • Brand
  • Behavioral Finance
  • investment
  • Individual Investors