بررسی تاثیر عوامل موثر بر بیش واکنشی کوتاه مدت در عرضه اولیه سهام (IPO) بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، استادیار مدیریت بازرگانی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (مسئول مکاتبات)

چکیده

موضوع عرضه ی عمومی اولیه سهام (IPO) و بازدهی کوتاه مدت غیرعادی آن در مقایسه با سایر سهام ˓ مطالعات و تحقیقات متعددی در سطح جهان و در بازارهای سهام را به خود اختصاص داده است.مطالعات انجام گرفته به بازده کوتاه مدت سهام عرضه اولیه شده بالاتر از بازار و بازده بلندمدت آن کمتر از بازده بازار اشاره دارد. طرح موضوع واکنش ناقص به برخی پدیده ها در کوتاه مدت ˓ به دلیل فقدان اطلاعات کافی یا نامتقارن بودن اطلاعات بین تصمیم گیرندگان اقتصادی و همچنین نبود تطابق زمانی در واکنش مناسب به پدیده اقتصادی است. یکی از مفروضات اساسی مالی رفتاری˓ بیش واکنشی بوده که عامل اصلی بروز چنین رفتاری در سرمایه گذاران شهود نمایندگی است. در این تحقیق بیش واکنشی عرضه اولیه ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران  با دو استراتژی خرید و نگهداری و متوسط بازدهی انباشت تایید گردیده و تاثیر عوامل قیمت˓ارزش بازار˓بازدهی قبلی بر بیش واکنشی بررسی شده است که نتایج موید تاثیرمنفی قیمت بر بیش واکنشی است. به عبارت دیگر˓قیمت کمتر(بیشتر) به بازدهی بیشتر(کمتر) و در نتیجه بیش واکنشی بیشتر می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Initial public offering (IPO) price Short-term Overreaction: The Effect of price and other factors in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Maryam khalili Araghi 1
  • Bahman Esmaeili 2
1 Bussiness Management¸Islamic Azad University(Science and Research Branch)
2 ¸Bussiness Management¸ Islamic Azad University Science and Research Branch (Corresponding Author)
چکیده [English]

Initial public offering of shares (IPO) and short-term abnormal returns compared to other shares, has been  accounted by numerous studies worldwide. Studies indicate that short-term returns rather than Initial stock offering and also long-term returns less than market return.Partial reaction to some short-term phenomena due to asymmetric information among decision maker did not match as well as the appropriate response to the economic phenomena.  One of the basic assumptions of behavioral finance  is overreaction that the main cause of such behavior on investors is representativeness heuristics. In this study, the initial overreaction  over Tehran stock Exchange  has been approved by the cumulative average returns(CAR) and buy and hold(B&H) method and the results confirm that the influence of price on the overreaction.Lower(higher) price leads to higher (lower) return and thus to overreaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overeaction¸ Representativeness heuristics ¸Winner and loser portfolio ¸ Market Value¸ Prior return