شناسائی و بررسی دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگـری مـالی در ایـران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، (مسئول مکاتبات)

2 عضو هیأت علمی و استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیأت علمی و استادیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران بابلسر

چکیده

در این مقاله سعی شده است دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران شناسائی و مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی و از نظر نوع همبستگی می­باشد و استفاده از پرسشنامه، داده­های مورد نیاز را در اختیار محققین قرار داده است. فرضیات این تحقیق با استفاده از آزمون t استیودنت و با بهره­گیری از داده­های استخراج شده از تعداد 128 پرسشنامه واصله از جامعه­ی آماری متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته­ی مدیریت مالی و حسابداری، مؤسسات حسابرسی مستقل و مؤسسات دولتی مورد آزمون قرار گرفته است. تحلیل نتایج تحقیق نشاندهنده­ی آن است که دلایل عدم اعمال آثار تورم بر گزارشگری مالی در ایران عبارتند از:عدم وجود استاندارد حسابداری تورمی، گریز واحدهای اقتصادی از قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به تجدید ارزیابی دارایی­ها و سایر قوانین مرتبط، عدم وجود الزام و اجبار توسط ارگانهای مسئول در خصوص تهیه­ی گزارشات تکمیلی صورتهای مالی در بردارنده تأثیرات تورم، ناتوانی مدیران در تشخیص منافع و یا معایب حسابداری تورمی، عدم باور مدیران از منافع اجرای حسابداری تورمی، افزایش مالیات پرداختنی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­ها و ناهماهنگی و ناکافی بودن شاخصهای تغییر سطح قیمت­ها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The identifying and investigating the factors of not applying inflation Impacts on the financial reporting in Iran

نویسندگان [English]

  • Sadegh Nekooei 1
  • Mahdi Salehi 2
  • Yahya kamyabi 3
1 Msc in financial management – Islamc Azad university , Ayatollah Amoli sciences and reseach unit- Writer
2 Assistant Professor , accounting department , ferdowsi university of Mashhad
3 Assistant Professor , accounting department , mazandaran university of babolsar
چکیده [English]

In this paper, it has been tried to identify and study the causes of non applying inflation effects on financial reporting in Iran. The current research is a descriptive and Correlational research and through employing questionnaire has offered the required data to researchers. the hypothesis of the paper has been examined using t-test and the data from 128 questionnaires received from statistical population composed of faculty members of public universities , PhD and MSc students of financial management and accounting , the autonomous auditing enterprises and federal Institutions . the research results analysis indicates that the factors of not applying inflation Impacts on the financial reporting in Iran includes: absent of inflation accounting standard, escape of economical firms from financial regulations and laws as consequence of assets reevaluation, not existing requirement by authorized organizations about complementary reporting of financial statements involving inflation influences, inability of administers at benefits recognition and or inflation accounting disadvantages, not believing of  administers about inflation accounting performance, increase taxes payable on reevaluation assets, not being coordinated and not being adequate of price levels changing indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Accounting
  • financial statement
  • price index
  • assete reevaluation reserves
  • price change
  • Financial Reporting