بررسی چگونگی مدیریت سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران (با رویکردی بر تحلیل های تکنیکی، بنیادی و نظریه مدرن پرتفولیو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی (مسئول مکاتبات)

چکیده

این پژوهش برای اولین بار مدیریت مدیران سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، را با استفاده از روش پرسش نامه ای مورد بررسی قرار داده است. پاسخ دهندگان به پرسشنامه شامل مدیران سرمایه گذاری کلیه ی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران می باشند. از مدیران سرمایه گذاری خواسته شده تا میزان استفاده خود را از هر یک از تحلیل های تکنیکی، فاندامنتال، تئوری مدرن پرتفولیو، بولتن ها، اطلاعات محرمانه و شایعات بازار؛ در راستای پیش بینی بازار و انتخاب دارایی های مناسب و زمان مناسب، مشخص نمایند. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران سرمایه گذاری، کلیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در ایران است. که برای همه آنها پرسشنامه ارسال گردید و 40درصد این پرسشنامه ها برگشت. یافته های این مطالعه نشان داد که مدیران سرمایه گذاری همواره بیشترین اهمیت و توجه را به تحلیل های بنیادی و بعد از آن بولتن های منتشر شده، دارند، و مدیران سرمایه گذاری کمتر از شاخص های تحلیل تکنیکی (به خصوص در بلند مدت) و تئوری مدرن پرتفوی (به خصوص در کوتاه مدت) استفاده می کنند.همچنین مدیران سرمایه گذاری در کلیه بازه های زمانی تمایلی به استفاده از شایعات و اطلاعات محرمانه را ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on how managers of mutual funds invest in Iran (With an approach based on technical & fundamental analysis and Modern Portfolio Theory)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Nikbakht 1
  • Yasser Kargari 2
  • Mahtab Davarzadeh 3
1 Associate Professor of Accounting, Faculty of Management, Tehran University
2 Graduate student at Financial Management Tehran University
3 Master of Economic Sciences
چکیده [English]

This study (for the first time) examined the way investment managers of mutual funds invest, by using questionnaire method. Respondents to the questionnaire are investment managers of mutual funds in Iran. The investment managers are asked to determine the use of each of methods such as technical & fundamental analysis, Modern Portfolio Theory, bulletins, confidential information and market rumors, for market forecasting and selecting assets properly and timely. The research statistic population includes investment managers of active mutual funds in Iran. Questionnaires were sent to all of them, and 40 percent of the questionnaires were returned. The findings of this study show that investment managers always pay most of their attention to fundamental analyses and then published bulletins; they rarely use technical analysis indicators (especially in the long term) and Modern Portfolio Theory (especially in the short term). Also investment managers are reluctant to use confidential information and market rumors in any time intervals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual Funds
  • Investment managers of mutual funds
  • Technical Analysis
  • Fundamental analysis
  • Modern Portfolio Theory
  • Forecasting