سرایت‌پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات)

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثر سرایت­پذیری تلاطم در بازار سرمایه کشور پرداخته است. در این پژوهش سرایت­پذیری بازار سرمایه کشور از بازارهای موازی(ارز، طلا) و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیرگذار، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس­های تعمیم­یافته چندمتغیره(MGARCH) استفاده شده است. داده­های این پژوهش با استفاده از نرم­افزار Eviews در دو بخش داده­های هفتگی(فروردین­ماه سال 1382 تا اواخر مردادماه سال 1392) و روزانه (آذرماه ۱۳۹۰ تا پایان مردادماه ۱۳۹۲) جمع­آوری و مورد آزمون قرار گرفته­اند. روش پژوهش حاضر برمبنای طبقه­بندی تحقیقات براساس روش، ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی، کاربردی و پس­رویدادی بوده و از نظر نوع، همبستگی محسوب می­گردد. نتایج این پژوهش رابطه اثر سرایت­پذیری بازار سرمایه از بازارهای موازی ارز، طلا و نفت را تایید می­نماید. به عبارت دیگر فرضیات اصلی پژوهش مبنی بر اثرپذیری بازار سرمایه از بازارهای موازی از دو منظر بازده و ریسک حفظ می­گردد. یافته­های جانبی پژوهش حاضر حاکی از آن است که رابطه مثبت و دوسویه­ای میان دو بازار ارز و طلا در دوره مورد بررسی وجود داشته است. و هچنین احراز این نتیجه که بهترین نماینده جهت سنجش سرایت­پذیری بازار سرمایه کشور، داده­های مربوط به شاخص کل بورس اوراق بهادار بوده است. نهایتاً در این پژوهش مدل برآوردشده، که مربوط به بازده روزانه بازارهای طلا و ارز بر بازده شاخص کل بازار سهام بوده است، به عنوان بهترین برآوردکننده اثرات سرایت میان­بازاری­ به شکل مفهومی و ریاضی تبیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spillover Effect On The On Contest Markets For Capital Market

نویسندگان [English]

  • Hashem Nikoomaram 1
  • Zahra Pourzamani 2
  • Abdolmajid Dehghan 3
1 Professor of Islamic Azad University, Tehran
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Tehran
3 Ph.d student of financial managment
چکیده [English]

This research is about effect of volatility spillover in Iran capital market. So the Iran capital market spillover from parallel markets (currency and gold) and oil market as an effective independent market has been evaluated. For this purpose 2 methods, VAR and MGARCH were applied. Daily data (from November 2011 to August 2013) and weekly data (from April 2003 to August 2013) were gathered and examined using Eviews software. In aspect of model representation, this research is a development research and in aspect of method and nature is correlation.
Results confirm spillover of capital market from currency, gold and oil market. In other word main research hypothesis that explains capital market is affected from parallel markets in two aspects of risk and return, remained. Side result of research demonstrates a positive and bilateral relation between currency and gold market in research period. Also this is obtained that the best proxy for evaluating of Iran capital market spilloveris TEDPIX. Finally the model that explains effect of daily return of currency and gold market on return of TEDPIX was detected as the best conceptual and mathematical estimator of intermarket spillover effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spillover effect
  • multivariate garch
  • parallel market