مقایسه مدل های نوسان‌پذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. علاوه بر مدل GARCH که مدل مرسومی در برآورد نوسانات است، مدل نوسان پذیری تصادفی (SV) به عنوان رهیافت دیگری در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه بر پایه داده های روزانه از سال 1381 تا 1392 و با بکارگیری مدل نوسان پذیری تصادفی(SV) دو متغیره، نوسان پذیری نرخ ارز و شاخص بورس اوراق بهادار تهران برآورد می شود. سپس به منظور ارزیابی نتایج مدل، تابع زیانی بر پایه ارزش در معرض خطر(VaR) تشکیل می‌شود و نتایج مدل های نوسان‌پذیری  (شامل مدل نوسان پذیری تصادفی(SV) و مدل های چندمتغیره GARCH) با هم مقایسه می شوند. بر اساس ارزیابی توابع زیان مدل BEKK-GARCH که توزیع جملات اخلال را t استیودنت در نظر می گیرد، برآورد دقیقتری از نوسان پذیری نرخ ارز و شاخص سهام ارائه می دهد. نتایج مدل بهینه نشان می دهد افزایش در رشد نرخ ارز باعث افزایش در رشد شاخص سهام می شود ولی تغییرات بازار سهام اثر معنی داری بر رشد نرخ ارز ندارد. همچنین افزایش نوسانات در یک بازار باعث افزایش در نوسانات بازار دیگر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Between Multivariate Volatility Models in Estimation of Exchange Rate and Stock Index Relationship

نویسندگان [English]

  • Hosein Abbasinejad 1
  • Shapour Mohammadi 2
  • Sajad Ebrahimi 3
1 Professor of Economics, University of Tehran , E-mail:habasi@ut.ac.ir
2 Associate Professor, University of Tehran , E-mail:shmohammadi@gmail.com
3 Ph.D. student of Economics, University of Tehran, E-mail : ebrahimi_s@ut.ac.ir
چکیده [English]

Financial variables volatility as basic factor of financial assets pricing, has been observed by many studies. In addition to GARCH model as common model for volatility estimation, stochastic volatility (SV) model is another approach that rarely is applied in research. In this paper base of daily data from 1381 until 1392 exchange rate and Tehran stock index volatilities are estimated by applying bivariate stochastic volatility (SV). In order to evaluating the result, a loss function is formed based on value at risk(VaR) and then volatility models result(including stochastic volatility(SV) and GARCH) compare to each other. According to Loss function comparing result, BEKK-GARCH with t student distribution has more accurate estimation of exchange rate and stock market index volatilities. In addition, the results of the best model show that increasing exchange rate growth leads to stock index growth, but stock market changes have not significant effect on exchange rate growth. Also rising in volatility of a market causes increasing in volatility in another one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stochastic volatility (SV)
  • Value at Risk (VaR)
  • multivariate garch
  • stock index
  • exchange rate