سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (بکارگیری مدل‌های تصمیمگیری چند‌شاخصه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی, دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات, تهران، ایران

3 دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (مسئول مکاتبات)

4 دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاران می‌توانند براساس تحلیل نسبتهای مالی شرکت‌های بورس، نسبت به انتخاب وخرید سهام شرکت‌های مختلف اقدام نمایند. این مطالعه کاربرد تکنیک‌های MADM را به منظور کمک به سرمایه‌گذاران جهت تصمیمات سرمایه گذاری پیشنهاد می‌کند و سعی می‌کند تا تحلیل نسبتهای مالی را بهبود دهد.در این پژوهش بیست و پنج شرکت صنعت سیمان حاضر در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و داده‌های مورد نیاز طی سال های 1385 الی 1389 از صورتهای مالی اساسی حسابرسی شده شرکت‌ها جمع آوری شده است. ابتدا وزن شاخص ها به کمک تکنیک انتروپی تعیین و سپس با بکارگیری تکنیک‌های TOPSIS،ELECTRE و VIKOR شرکتهای مورد مطالعه از منظر شاخص‌های مالی رتبه‌بندی‌ شدند و سرانجام به کمک تکنیک Copelandرتبه‌بندی نهائی صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شرکت های سیمان ایلام، فارس، ایران گچ، خزر، هرمزگان و کردستان به ترتیب دارای بالاترین رتبه می باشند. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شرکت های سیمان اصفهان ، ارومیه ، اردبیل و بهبهان به ترتیب پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. نتایج این مطالعه می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از منظر صورتهای مالی ، نسبت به انتخاب شرکت برتر برای سرمایه گذاری اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Purchasing stock in Stock Exchange (Application of MADM Models)

نویسندگان [English]

  • Abbas Toloie-Eshlaghy 1
  • Iman Gharib 2
  • Keyvan Dadras 3
  • Davood Gharakhani 4
1 1professor, Industrial Management Department, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Ph.D. Student of Industrial management, Science and Research Branch, Islamic Azad University
3 Ph.D. Student of Industrial management, Science and Research Branch, Islamic Azad University
4 Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Investors based on financial ratios analysis of bourse companies can choose and purchase different company to invest. This study suggests use of MADM techniques to assist investors to make decision on investing. In this study we try to improve analysis of financial ratios with MADM techniques .We select 25 Cement companies from Tehran Stock Exchange. We collect required data from 1385 till 1389 from audited basic financial statement. At first determine weight of indicators with use of Entropy technique and then we can rank studied companies from financial indicators points of view with TOPSIS،ELECTRE & VIKOR and then with Copeland we rank them. The survey results show that the Cement companies of Ilam, Fars, Iran ghach, Khazar, Hormozgan, Kordestan are the highest ranking and results show that the Cement companies of Isfahan, Urmia, Ardebil, Hormozgan, and Behbahan are the lowest ranking. Finally، "The results of this study can help investors to choose superior company for investment with financial statement perspective.                                             

کلیدواژه‌ها [English]

  • TOPSIS
  • Electre
  • Vikor
  • COPELAND
  • Entropy
  • Financial Ratios Analysis