ارائه یک روش جدید برای اولویت بندی استراتژی های سرمایه گذاری در بخش خصوصی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دبی، دبی، امارات

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه گذاران یکی از مهمترین مسائل در بخش سرمایه گذاری خصوصی می باشد چرا که تداوم فعالیت های کسب و کار منوط به برآورده شده انتظارات سرمایه گذاران می باشد. به هر حال، با توجه به این که پارامترهای متعدد کمی و کیفی مانند سودها (Benefit)، فرصت ها(Opportunity) ، هزینه ها(Cost) ، و تهدیدات(Threat)  بر روی انتخاب یک استراتژی سرمایه گذاری مناسب تاثیر گذار هستند و اغلب در تضاد با یکدیگر هستند، این انتخاب یک فعالیت دشوار، پیچیده و طاقت فرسا می باشد. بویژه زمانی که خود پارامترها نیز بر روی یکدیگر تاثیرگذار باشند و دارای وابستگی درونی باشند. با توجه به این مشکلات استفاده از ابزارهایی که بتواند روابط شبکه ای را مدل سازی نماید می تواند مفید باشد. روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم گیری DEMATEL)) یکی از روش های شناخته شده برای تعیین روابط شبکه ای موجود بین متغیرها می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اطلاعات ناقص یا غیر قابل دسترس، عدم اطمینان بخش جدایی ناپذیر در پروسه های حل یک مساله تصمیم گیری چند معیاره است. بنابراین، در این مقاله یک مدل جدید ترکیبی بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، DEMATEL ، و تکنیک ویکور  (VIKOR) تحت محیط فازی برای ارزیابی مساله انتخاب استراتژی سرمایه گذاری پیشنهاد شده است. برای این منظور، یک فرایند سه مرحله ای برای حل یک مساله پیچیده ارائه شده است. در ابتدا، با استفاده از روش AHP مساله سرمایه گذاری به ساختاری ساده شکسته می شود  و محاسبه وزن معیارها با استفاده از یک فرایند مقایسه دو به دو انجام می پذیرد. سپس، روش DEMATEL با توجه به وابستگی متقابل در معیارهای سود، فرصت ها، هزینه ها، و تهدیدات (BOCR)  اهمیت وزن معیارها را اصلاح می نماید. در نهایت، روش  VIKORفازی برای اولویت بندی گزینه های امکان پذیر استفاده می شود. برای نشان دادن پتانسیل مدل ارائه شده، یک مورد مطالعاتی مربوط به سرمایه گذاری در بخش خصوصی ایران ارائه و بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی دارای یک توانایی بالا به منظور اولویت بندی استراتژی های سرمایه گذاری در بخش خصوصی ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

presentation of new method for investment strategy in private section

نویسندگان [English]

  • Hosseyn Mombeyni 1
  • Abdolreza Yazdani Chamzini 2
1 Ph.D student, Financial Management, Islamic Azad University, Branch Dubai
2 Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

Selection of the investment strategy is a bothersome and sophisticated process because of taking into consideration a large number of quantitative and qualitative parameters like benefits, opportunities, costs, and risks. However, the parameters may have a significant influence on each other. A decision-making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) can be used to construct a network relationship map. On the other hand, according to the information is incomplete, uncertainty is an inseparable part of making decision in solving the MCDM problems. Therefore, this paper proposes a new hybrid model based on analytic hierarchical process (AHP), DEMATEL, and Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) techniques under fuzzy environment to evaluate the problem of the selection of the investment strategy. For achieving the aim, a three-step process is presented to formulate the problem under consideration. First, the structure of the investment problem is broken into a simple hierarchy structure by using the AHP method to simply model the problem and calculate the importance weights of criteria by using a pairwise comparison process. Second, the interdependent relationships are identified by applying the DEMATEL technique. This technique is employed for computing the global weights of benefit, opportunities, cost, and risk (BOCR) factors. Finally, the fuzzy TOPSIS methodology is used for prioritizing the alternatives. To show the effectiveness of the proposed model, a case study is investigated. The results demonstrate that the proposed model is capable of prioritizing the investment strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Strategy
  • MCDM
  • DEMATEL
  • Fuzzy Logic
  • TOPSIS