میزان درک و شناخت دانشجویان از دانش تأمین مالی شخصی (تحلیل رفتار دانشجویان نسبت به دانش تامین مالی شخصی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر (مسئول مکاتبات)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

3 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی و تحلیل رفتار دانشجویان و میزان درک و شناخت آنها از دانش تأمین مالی شخصی بوده است که بدین منظور 120 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با گرایش های مدیریت مالی و بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ورودی سال تحصیلی 91-1390 به روش کل شماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر، پرسشنامه بوده است که بعد از تحلیل کیفی و کمی داده های به دست آمده از طریق آزمون مقایسات زوجی نتایج نشان داد که رفتار و میزان درک و شناخت دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد ابهر از دانش تأمین مالی شخصی با توجه به گرایش رشته و جنسیت متفاوت نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Students’ knowledge and understanding of personal financial security Analysis of students’ attitude towards knowledge of personal financial security

نویسندگان [English]

  • Mahsa Kiyanoosh 1
  • Mohammad Jalili 2
  • Mousa Ahmadi 2
  • Davoud Hosseynabadi Sadeh 3
1 Master of Financial Management, Islami Azad University, abhar Branch
2 Faculty member of Islami Azad University, abhar Branch
3 MSc in Marketing Management, Islami Azad University, abhar Branch
چکیده [English]

The aim of this research is to study and analyze students’ attitude and their level of understanding towards knowledge of personal financial security.
In order to succeed in life it is essential to have financial security knowledge, which is why 120 Business Management students of MA degree majoring in Financial Management and Marketing fields of study in Islamic Azad University of Abhar, admitted in 2010, were selected and studied based on aggregate data analysis. The adapted models of research are the two criteria; life satisfaction and the competency of past researches. The data collection tool of the present research has been questionnaires, which after quality and quantity analysis of the gathered data through variance analysis (ANOVA), have shown the attitude and knowledge of business management students of Azad University of Abhar toward personal financial security, do not differ considering their major (marketing and financial management) and gender

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Attitude
  • Financial management
  • financial satisfaction
  • personal finances
  • financial education (literacy)