بررسی رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی خاتم (مسئول مکاتبات)

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

وجه نقد، از منابع مهم و حیاتی هر واحد انتفاعی است مهمترین عامل سلامت اقتصادی این واحدها، ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، است .از آنجایی که شرکت­هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی­کنند و شرکت­های درای وجه نقد مازاد، با مشکلاتی مواجه می شوند؛ این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد و رابطه تداوم نگهداری مازاد وجه نقد با ارزش سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از این رو، 73 شرکت در طی سال های 1384 تا 1390، با توجه به محدودیت های موجود به عنوان نمونه انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به اینکه داده های مورد بررسی از نوع داده های تابلویی بودند، از رگرسیون اثرات ثابت استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که متغیرهای اندازه شرکت، سرمایه در گردش، وجه نقد عملیاتی و وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی با وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها، دارای رابطه مثبت و معنادار هستند و متغیرهای اهرم مالی، فرصت های رشد، تغییرات جریان های نقدی، جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و تغییرات جریان های نقدی عملیاتی با میزان نگهداشت وجه نقد، رابطه آماری معناداری نداشتند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل های آماری بیانگر این بود که نگهداری مازاد وجه نقد توسط شرکت ها به صورت مداوم و مقطعی، تاثیری بر ارزش حقوق صاحبان سهام ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The association between excess Cash holding and shareholder value: The case of Tehran security exchange

نویسندگان [English]

  • Nezamoldin Rahimian 1
  • Mahmoud Ghorbani 2
  • Keyvan Shabani Shabani 3
1 Assistant Professor of Khatam Accounting College Studs
2 PhD Student of Accounting, Tehran University
3 Master of Accounting , Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Cash is one of the most crucial resources in every enterprise and making a balance between available cash and its requirements is the most important criteria for safety economic in every entity. All the companies that have enough cash for their operation and those that hold cash more than their need, have some troubles. So in this study the elements that may have influence on cash holding and the association between persistent excess cash holding on the Tehran security exchange were examined for achieving this target. Regard to existing constraints. 73 companies for a seven years period (1384-1390) were selected as sample. With respect to the data, fixed effect regression was used. Our result show that there is a positive and significant association between firm size, net working capital, operating cash flows and financing cash flows with cash holding and variables such as leverage, growth option, variability of cash flows, close cash substitutes and level of investment opportunities have no significant relationship with cash holding. Furthermore the results of second part of this research shows that excess cash holing in both form of transitory and persistent have no influence on shareholder value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash holding
  • Shareholder value
  • Marginal value of cash