بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات و ارزش شرکت بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات بر رابطه بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی1390-1385می باشد. این پژوهش درپی پاسخ به این سوال می باشد که آیا در صورت وجود عدم تقارن اطلاعات رابطه معناداری بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری وجود داردیا خیر؟ در این تحقیق ابتدا رابطه مستقیم بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری و سپس اثر متقابل عدم تقارن اطلاعات و ارزش شرکت بر سرمایه گذاری بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 99شرکت می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت وروش، تحقیقی توصیفی–همبستگی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب با استفاده از تجزیه و تحلیل پانل ورگرسیون حداقل مربعات معمولی نشان می دهد، عدم تقارن اطلاعات، موجب کاهش تاثیر ارزش شرکت  بر سرمایه گذاری  می شود. بنابراین در موقعیتی که عدم تقارن اطلاعات بالاست، مدیران تخمینی محافظه کارانه از اطلاعات بازار ایجاد خواهند کرد. از این رو عدم تقارن اطلاعات به طور بالقوه می تواند منجر به اشتباهات یا ریسک های بزرگی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effect of Information Asymmetry and Firm Value on the Firm Investment in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Zohreh Hajiha 1
  • Bahareh Moradiyan 2
1 Department of Accounting, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran
2 Department of Accounting, Arak Branch , Islamic Azad University, Arak Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to explore the impact of information asymmetry on the relation between firm value and investment in 99 listed companies in Tehran Stock Exchange in the period of 2006-2011. This study seeks to answer the question whether information asymmetry exists, is there any significant relationship between firm value and investment or not. In this research Firstly, the direct relationship between firm value and investment and the interaction of firm value and information asymmetry on the investment investigated. Research method is applied research, in aspect of nature, descriptive and correlational. Results of testing hypotheses and coefficients estimated using ordinary least squares regression analysis and panel shows, the asymmetric information has a significant negative impact on the relationships between firm value and investment. Therefore in a position where information asymmetry is high, managers will make conservative estimates of market information. The information asymmetry can potentially lead to large errors or risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • asymmetric information
  • investment
  • Firm Value
  • stock prices