ارزیابی مدل مبتنی بر عوامل بنیادی ریسک در پیش‌بینی قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان (مسئول مکاتبات)

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

چگونگی اندازه گیری و دخیل نمودن ریسک، یکی از مباحث چالش برانگیز در مدل­های ارزشیابی سهام می­باشد. این پژوهش بر اساس یک متدولوژی جدید جهت اندازه گیری ریسک بر اساس مرتبط نمودن متغیرهای بنیادی شرکت در مدل­های ارزشیابی طراحی شده است. بدین منظور بتای مازاد بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین بتاهای اندازه و ارزش دفتری به بازار بر اساس عایدی، به عنوان تعدیل ریسک در مدل ارزشیابی وارد گردیده و با ارزش فعلی بر اساس نرخ بازده بدون ریسک ترکیب شده است. فرایند ارزشیابی در دو مرحله انجام گرفت، ابتدا در طی دوره 1380 تا 1389 با استفاده از رگرسیون­های سری زمانی کوتاه مدت ضرایب مربوط به تعدیل ریسک در سه سطح شرکت، صنعت و پرتفوی­های منتخب استخراج شده و در مرحله دوم ضرایب مزبور به همراه سایر داده های مورد نیاز در مدل تحقیق جهت پیش بینی قیمت سهام برای سال 1390 بکار رفته است. نتایج حاصل از بکارگیری مدل نشان دهنده کارایی آن در پیش بینی قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Fundamental based risk model in predicting stock prices

نویسندگان [English]

  • Ehsan kamali 1
  • Seyyed Abbas Hashemi 2
  • Dariush Foroughi 3
1 Ph.D. Candidate of Accounting, Islamic Azad University, Isfahan Science & Research Branch, Department of Accounting
2 Associate Professor of Accounting, University of Isfahan
3 Assistant Professor of Accounting, University of Isfahan
چکیده [English]

How to measure the risks is one of the most challenging issues in the stock valuation models. This study is designed based on a new methodology for risk measurement in valuation models based on fundamental factors related. Therefore beta of excess equity returns and betas of size and book-to-market based on earnings, as the risk adjustment was combined to the present value based on risk-free rate in valuating model. Evaluation process was conducted in two stages, first during the period 2002 to 2011 using short time-series regressions, risk-adjustment coefficients were calculated at three levels: firm, industry and selected portfolios and the coefficients in the second stage along with other required data in the research model used to predict the stock price for the year 2012. The results show good performance of applying the model to predict the stock price of listed companies in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fundamental based risk model
  • the predicted value stocks
  • value stocks
  • risk-free rate of return
  • risk-adjustment