تحلیل حساسیت تاثیر جریان نقدی بر محدودیت مالی بر اساس مدل بائو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس (مسئول مکاتبات)

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی حساسیت جریان نقدی- وجه نقد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور تعداد 124 شرکت از شرکت­های پذیرفته شده به عنوان شرکت­های نمونه انتخاب گردیدند.
در این تحقیق همچنین تفاوت حساسیت جریان نقدی به وجه نقد در شرکت­های با جریان نقد منفی، به نسبت سایر شرکت­ها، نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی حساسیت جریان نقدی – وجه نقد در شرکت­های با جریان نقد منفی، به نسبت سایر شرکت­ها، دارای تفاوت است. نتایج دیگر تحقیق همچنین بیانگر این موضوع بود که اهمیت حساسیت جریان نقدی – وجه نقد در شرکت­های با محدودیت مالی بالا کمتر از شرکت­های با محدودیت مالی پایین است. همچنین نتایج نشان داد که نظارت خارجی می­تواند بر ارزش حساسیت جریان نقدی – وجه نقد تاثیرگذار باشد، زیرا نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت­های با نظارت خارجی بالا، حساسیت جریان نقدی – وجه نقد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cash Flow Sensitivity Analysis on the Impact of Financial Constraints Based on the Bao Model

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Hezarkhani 1
  • Shadi Shahverdiani 2
  • Iman Jokar 3
1 Islamic Azad University Science and Research of Fars
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods Branch
3 Assistant Professor, Islamic Azad University Science and Research of Fars
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the sensitivity of cash flow - cash in accepted companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, 124 firms were selected as examples of companies.
In this study the difference in cash flow sensitivity in firms with negative cash flow, relative to other firms, were also examined. The results showed that the sensitivity pattern of cash flow - cash in companies with negative cash flow, relative to other companies is different. Other results of the survey also indicate that the sensitivity of this issue cash flow - cash in companies with high financial constraints less than the firms with low financial constraints. The results showed that an external monitor can be sensitive to the value of the cash flow - cash is vital because research shows that firms with high external monitoring, the sensitivity of cash flows - cash Which is more important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensitivity of Cash flow -cash
  • Financial Constraints
  • External monitor