بررسی موقعیت چرخة تجاری در ایران و تاثیر آن بر کارآیی برنامه‌های محرک مالی و سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی (مسئول مکاتبات)

چکیده

هدف اصلی در این مقاله بررسی آثار موقعیت چرخة تجاری بر کارآیی برنامه‌های محرک مالی و سرمایه‌گذاری در ایران است. بدین منظور، در ابتدا ادوار تجاری با استفاده از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات و داده‌های سال‌های 1338 الی 1391 استخراج شده است. سپس سال‌های مذکور بر حسب موقعیت چرخة تجاری به دو رژیم شامل رژیم بالا و رژیم پایین تفکیک و اثرات شوک‌های برنامه‌های محرک‌ مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات) بر رشد اقتصادی بررسی شده است. این بررسی از طریق برآورد یک الگوی VAR آستانه‌ای شامل سه متغیر تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و مالیات با فرض واریانس ناهمسانی جملات اختلال در دو رژیم مذکور و استخراج توابع عکس العمل آنی و تجمعی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که کارایی برنامه‌های محرک مالی دولت به موقعیت چرخة تجاری وابسته است. به طوریکه، برنامه محرک‌ مالی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به ترتیب در رژیم پایین و بالا کارآتر هستند. براین اساس، بهترین برنامه محرک مالی دولت جهت تحریک رشد اقتصادی در شرایط رکودی افزایش مخارج دولت و در شرایط رونق کاهش مالیات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of the Business Cycle Status in Iran and its Impact on the Effectiveness of Fiscal Stimulus Programs and Investment

نویسندگان [English]

  • Elham gholami 1
  • Kambiz Hozhabr Kiani 2
1 PhD student in Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Professor of Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The main objective of this paper is to investigate the effects of the business cycle position on the effectiveness of fiscal stimulus Programs and investment in Iran. For this purpose, first business cycle is extracted by applying methods Hodrick – Prescott Filter and data years 1338 to 1391.Then, these years in terms of the business cycle position to two regimes include upper regime and lower regime, is separated and investigated the effects of fiscal stimulus programs shocks (increasing government spending and tax cuts) on economic growth. The investigation have been done by estimating a threshold VAR model including three variables: GDP, government spending and taxes, assuming disturbance terms' heteroskedasticity in two regimes and derivation of cumulative and impulse response functions. The results indicate that the effectiveness of the government's fiscal stimulus is dependent on the position of the business cycle. So, fiscal stimulus plan in the form of increaseing government and tax reductions are more efficient in lower and upper regime, respectively. Accordingly, increasing government spending  in recession conditions and tax cuts in  booming conditions is the best fiscal stimulus plan to stimulate economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Cycle
  • Threshold Autoregresive Model
  • Hodrick - Prescott Filter
  • Fiscal Stimulus Programs