مدلسازی تامین مالی شرکت های هلدینگ با رویکرد کاهش هزینه سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شاهد

چکیده

تامین مالی واحدهای تابعه به منظور کاهش هزینه سرمایه، یکی از دغدغه های اصلی مدیران شرکت های چند کسب و کاره می باشد. بازار سرمایه داخلی در کنار تامین مالی خارجی از محل بدهی های بانکی دو روش اصلی تامین مالی عملیات در شرکت های هلدینگ است. هدف این تحقیق، ارائه مدلی برای تامین مالی و نیز کاهش هزینه سرمایه شرکت های هلدینگ می باشد. برای این منظور، پس از تعیین روابط بین معیارهای موثر بر انتخاب روش تامین مالی با استفاده از تکنیک دیمتل، از روش فرآیند تحلیل شبکه برای اولویت بندی معیارها و روش های تامین مالی بهره جسته ایم. در نهایت، از روش برنامه ریزی آرمانی خطی به منظور طراحی سازوکاری موثر برای تعیین کمیت استفاده بهینه از هر یک از آلترناتیوهای مزبور در کنار ملحوظ داشتن سیاست ها و محدودیت های عملیاتی هلدینگ در یکی از شرکت های چند بخشی فعال در بورس تهران بهره برده ایم. مدل حاصله برای اولین بار به حل مساله برنامه ریزی تامین مالی در شرکت های چند بخشی با رویکرد بازار سرمایه داخلی پرداخته و قابلیت گسترش دارد. پس از حل مدل با استفاده از نرم افزار لینگو، نتایج نشان دهنده تاثیر بالای آن در کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه و افزایش استفاده از شبکه روابط داخلی در موضوع تامین مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Financing Plan of Holding Companies with approach of reducing Cost of Capital

نویسندگان [English]

  • Saeed Khodamoradi 1
  • Mohammad Ebrahim Raei Ezabadi 2
1 Assistant Professor in Department of Industrial Management, Shahed University
2 M.A in Financial management, Shahed University (corresponding author)
چکیده [English]

The financing plan of subsidiaries for reducing cost of capital is one of the main concerns of multi-business enterprises' managers. Internal capital markets and debts financing through banks are two main methods of financing the operations in the holding companies. The efficient use of internal capital market also represents the realization of financial synergy. In this study, after determining the interdependences between the criteria affecting the choice of the financing methods using DEMATEL technique, the analytic network process (ANP) was used to prioritize the criteria and financing methods. Finally, the linear goal programming was utilized to design an effective mechanism for quantifying the optimal use of each of these alternatives besides considering the policies and operational constraints of holding in one of multi-business firms listed in the Tehran Stock Exchange. After solving the model using LINGO software, the results indicated its high effect on reducing the weighted average cost of capital (WACC) and increasing the use of internal relationships network in financing plan. This model, for the first time, solved financing plan problem in multi business enterprises and it could be extended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing Plan
  • Internal Capital Markets
  • linear goal programming
  • Holding Companies
  • Cost of Capital