بررسی تأثیر سواد مالی سرمایه‌گذاران بر تصمیم سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت (مسئول مکاتبات)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم­های سرمایه­گذاری و بررسی رابطه سطح سواد مالی سرمایه­گذاران و تصمیم­های سرمایه­گذاری آنان است. نمونه مورد مطالعه شامل 384 سرمایه­گذار بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه استفاده شده است. پرسش­نامه مشتمل بر سه بخش اصلی است: بخش اول، مشخصات جمعیت­شناختی، بخش دوم، شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم­ سرمایه­گذاری از دید سرمایه­گذاران، شامل ذهنیات فردی، اطلاعات حسابداری، اطلاعات اقتصادی و نیازهای مالی شخصی و بخش سوم، دو گروه سوال جهت ارزیابی سطح سواد مالی سرمایه­گذاران را دربردارد.
نتایج نشان می­دهد که هر چهار عامل در نظر گرفته شده شامل ذهنیات فردی، اطلاعات حسابداری، اطلاعات اقتصادی و نیازهای مالی شخصی بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاری در ایران، تأثیر دارند. همچنین، بین سطح سواد مالی و عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایه­گذاری، رابطه مثبت معنادار وجود دارد، ولی این رابطه بسیار ضعیف است و کمتر از 10% تغییرات تأثیر عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایه­گذاری، توسط سطح سواد مالی، قابل توضیح می­باشد. به علاوه نتیجه نشان می­دهد که با در نظر گرفتن نوع اشتغال، حساسیت عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایه­گذاری نسبت به تغییر سطح سواد مالی در زمینه اشتغال غیر مالی، بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the effects of Investors’ Financial Literacy on Securities Investment Decisions

نویسندگان [English]

  • Javad Moradi 1
  • Mansoureh Izadi 2
1 Assistant Professor, Accounting Department, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Accounting Department, Marvdasht branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate determinants of investment decisions cinonsidering financial literacy of the individual investors. A modified questionnaire developed and divided into three parts. The first part covers demographic variables. The second part identifies factors affecting the investment decision of the investors. The third part is devoted to financial literacy using exam-type questions. A sample of 384 Iranian national investors is selected.
The results indicate that there is a positive significant relationship between Individual imagination, accounting information, economic information, personal financial needs and investment decisions in Iran. There is a positive significant relationship between financial literacy and investment decisions in Iran, but this relationship is too weak and less than 10% of the variations of factors influencing investment decisions in Iran are explainable by the financial literacy level. In addition, the factors influencing investment decisions have greater sensitivity to financial literacy level in the field of nonfinancial jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Literacy
  • Investment decision
  • Self-image
  • accounting information
  • Personal financial needs
  • Economic informations