بررسی تاثیر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در بروز حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی (نویسنده مسئول)

چکیده

این مقاله به بررسی تاثیر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در ایجاد حباب قیمتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا از طریق برخی آزمون ها مثل آزمون تسلسل(آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش)، چولگی، کشیدگی و وابستگی دیرش معلوم گردید که در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی اول فروردین 91 تا آخر آذر 91 حباب رخ داده است. در این دوره با بررسی قیمت ها بین روزی و سری زمانی 5 دقیقه ای و همچنین استخراج معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در بازه های زمانی 5 دقیقه ای به بررسی این تاثیر پرداخته ایم. بعد از اجرای آزمون های تشخیص حباب در شرکت های مورد بررسی، نمونه مورد بررسی به دو گروه شرکت های بدون حباب و حباب قیمتی تقسیم شدند. در ادامه برای بررسی تاثیر رفتارهای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت های حباب قیمتی، آمار معاملات این گروه از افراد را بصورت سری زمانی بین روزی 5 دقیقه ای استخراج کرده و با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت باینری به بررسی تاثیر معاملات این دو گروه در بروز حباب پرداخته ایم. نتایج حاصل از برازش مدل حاکی از آن است که اشخاص حقیقی تاثیر بیشتری نسبت به اشخاص حقوقی در بروز حباب قیمتی در بازه زمانی تحقیق داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of natural and legal persons trading in the occurrence of price bubbles in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mirfeyze Fallahshams 1
  • Meysam alimohammadi 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University Central Tehran Branch
2 Master of Financial Management, University of Economic Sciences
چکیده [English]

This paper examines the impact of individual and institutional trading in a bubble in the price of listed companies in Tehran Stock Exchange.
First, through some tests such as Runs test (test based on rows or flow test), skewness, stretching and duration dependence was found in the Tehran Stock Exchange for the 1391/01/01 up to 1391/09/30 bubbles occurred. In the period between the day and the time series of 5-minute check prices and deals from individual and institutional persons in the interval 5-minute review We have covered the impact of that effect. After performing tests to detect bubbles in the companies studied, the samples were divided into two groups with no bubbles and speculative bubbles. To investigate the impact of the behavior individual and institutional persons in the company speculative bubbles, Transactions of the group of people at a time series between the day 5 minutes from and Using binary Logit regression model to examine the impact of these two transactions are dealt with in the incidence of bubbles.
The results of the model indicate that individuals have a greater impact than legal entities, in the development of research have ranged from speculative bubbles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Stock Exchange
  • Price Bubble
  • individual and institutional trading
  • Market efficiency
  • Runs Test