روش های نوین تأمین مالی باشگاه های فوتبال در کشورهای توسعه یافته و بررسی تطبیقی آن با کشورهای در حال توسعه ( مورد خاص : باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر ایران و انگلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، عضوهیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه علوم و تحقیقات ، تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران (مسئول مکاتبات)

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران

4 دانشجوی دکتری اقتصاد ، دانشگاه علوم و تحقیقات ، تهران

چکیده

هدف کلی تحقیق مدلسازی چگونگی تأمین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران در مقایسه با باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر انگلستان در فصل92-1391می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به شیوه ی توصیفی- تحلیلی اجرا شد. نتایج تحقیق  نشان داد: چگونگی تأمین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی  لیگ برتر ایران با شیوه های تأمین مالی باشگاه های فوتبال انگلیس تفاوت آشکار دارد. اکثر  باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی ایران مبتنی بر کمک های مستقیم دولت و سازمان های صنعتی( 65 %) بوده، اما باشگاه های انگلیس خصوصی و از طریق حق پخش تلویزیونی(31 %)، درآمد روز مسابقه( 21%) و جریان نقد حاصل از تجارت( 22%  ) تأمین مالی می شدند. دولتی بودن باشگاه ها ، عدم شفافیت صورت های مالی،امتناع صدا و سیما از پرداخت حق پخش آگهی ، عدم آگاهی مدیران باشگاه ها از روش های نوین تأمین مالی، استفاده محدود از مدیران خلاق و با تخصص های تجاری و مالی در سطوح مختلف از جمله موانع مهم تأمین مالی در باشگاه ها فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New methods of financing football clubs in developed countries and the developing countries have a comparative study

نویسندگان [English]

  • Taghi Torabi 1
  • Mahsa Ghorbani 2
  • Meysam Bagheri 3
  • Samaneh Tarighi 4
1 Associate Professor, Faculty member of the Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Ph.D Student in financial management,Allameh Tabatabai University (Corresponding Author)
3 Ph.D Student in financial management,Allameh Tabatabai University
4 PhD student in Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

The main objective of this comparative study is to see how professional football clubs in Iran and England’s premier league are financed. This applied research has been conducted in a descriptive and analytical way. The results of the study showed that there is a significant difference between the ways through which English and Iranian professional football league clubs are financed. Most Iranian clubs are funded by government and industry-based sources (65%) while most English clubs are private and are funded by television broadcasting rights (31%), match-day income and cash flow from business (22%). Some major barriers to financing Iranian professional football league clubs are as follows; the state-run clubs, lack of financial transparency , the fact that IRIB refuses to pay the media broadcasting right to the clubs, failure in complying with copyright law in Iran , inappropriate competition schedules, unsuccessful club marketing management, club managers lack of awareness about new methods of financing , limited use of creative sport directors with financial and business expertise at different levels of football industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial
  • Comparative Study
  • professional football clubs in the Premier League
  • Iran
  • England