رتبه بندی شرکت‌های برتر بورسی از جایگاه سرمایه‌ی فکری و مقایسه آن با رتبه بندی مطابق شاخص‌های بورس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه قم، گروه حسابداری

2 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت، گروه حسابداری

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه قم (مسئول مکاتبه)

چکیده

ظهور اقتصاد مبتنی بردانش، باعث افزایش اهمیت سرمایه‌های فکری به عنوان یک دارایی نامشهود و منبع مهم ایجاد مزیت رقابتی شرکت‌ها شده است. هدف این تحقیق، در مرحله اول بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد و ارزش شرکت‌های برتر بورسی در سال 1390 با استفاده از روش ضریب ارزش افزوده فکری آنته پالیک (2000) و مدل رگرسیون چندگانه می‌باشد. در مرحله دوم این شرکت‌ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) بر اساس شاخص سرمایه فکری رتبه بندی می‌شوند و در نهایت با استفاده از آزمون ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن، رتبه‌بندی آنها از جایگاه سرمایه‌ی فکری با رتبه‌بندی آنها مطابق شاخص‌های بورس مقایسه می‌گردد. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها Eviews7 می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که بین سرمایه‌ی فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های برتر بورسی ارتباط معنی داری وجود دارد، ولی همبستگی معناداری بین رتبه بندی این شرکت ها بر اساس شاخص بورس و رتبه بندی آن ها براساس شاخص سرمایه فکری مشاهده نگردید. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در میان عناصر تشکیل دهنده‌ی سرمایه‌ی فکری،کارایی سرمایه‌ی به کارگرفته شده دارای بیشترین تاثیر بر سود هر سهم شرکت‌های برتر می باشد و کارایی سرمایه‌ی انسانی تاثیر معنی داری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های برتر بورسی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the stock Superior enterprises from intellectual capital position and it Comparison with the ranking based stock indexes

نویسندگان [English]

  • Narges Sarlak 1
  • Ali Mohammad Ghanbari 2
  • Zohreh Heydari 3
1 Department of Accounting, Qom University, Iran
2 Department of Accounting, Petroleum University of Tehran, Iran
3 Master of course student of Accounting, Qom University, Iran
چکیده [English]

The emergence of the knowledge economy, cause of the increasing importance of intellectual capital as an intangible asset and source of competitive advantage. purpose of this study was firstly to investigate the relationship between intellectual capital with performance and value superior of companies listed in 1390 ‌ Using Value Added Intellectual Coefficient Ante Pulic (2000) and the multiple regression model is. In the second stage, these companies using principal component analysis (PCA) based on intellectual capital indicators are ranked and finally using Spearman's rank correlation coefficient , Their ranking of position intellectual capital with the ranking they based stock indexes are compared . The software used for data analysis are Eviews7 is. The results of the research indicates that there is a significant correlation between the intellectual capital with the worth of the company's financial performance and market superior stocks, , but there is not a significant correlation between the ranking of those companies based on index and ranking them based on intellectual capital index. as well as the results of the research show that among the constituent elements of intellectual capital, the capital employed efficiency has created the most influence is the superior companies EPS and human capital efficiency has not a significant impact on the financial performance and market value of the superior companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Market value
  • Financial Performance
  • Pulic Model
  • principal component analysis