ارزیابی فرصت سرمایه گذاری با تجزیه و تحلیل ساختار مالی موثر بر ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

2 دانشجوی D.B.A انجمن مهندسی مالی ایران

چکیده

در رابطه با نیاز به تصمیم گیری در خرید یا سرمایه گذاری در نهادهای جدید اقتصادی با اطلاعات صحیح و مفصل درباره موقعیت و شرایط بهبود اقتصادی آنها، برآورد سرمایه گذاری بالقوه، نقش و مفهوم آن را بهتر از پیش مشخص می سازد. دانستن اثربخشی ایجاد شده توسط راهبرد مالی بر ارزش های سازمانی پا به پای عواملی که نقشی در فرآیند ارزیابی ساختار مالی ایفاء می کنند، عناصر اولیه و اصلی هستند که به موفقیت چنین روشی منتهی می شوند. هدف این پژوهش، بر اساس نمونه ای شامل 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به میزان وزن فعالیت آنها در دستیابی به تولید ناخالص داخلی GDP برای سال 1391 ، ترسیم یکسری الگو های ریاضی است که می تواند به عنوان ابزاری برای تعیین و تعریف کمیّت اثربخشی های ایجاد شده توسط ساختار مالی بر روی ارزش شرکت ها بکار رود. پژوهش حاضر، همزمان، سعی در تعیین یک سری عوامل داخلی دارد که عوامل خاص برای شرکت به شمار می روند به گونه ای که ترکیب ساختار مالی و نیز شدت عملکرد آنها برپایه اهرم مالی را تعیین می کند. برای دستیابی به نتایج تحقیق، روش های تحلیل داده ها نظیر تکنیک نسبت ها و تحلیل رگرسیون خطی با متغیرهای مستقل جایگزین، نوع ANCOVA  بکار رفته است. پردازش داده ها با استفاده ازنرم افزار آماری SPSS21 و AMOS20 انجام شده است. نتایج نشان دهنده ارتباط مثبت میان نسبت خود استقلالی مالی و نسبت سود تقسیمی با ارزش شرکت از یک طرف و ارتباط منفی میان نسبت های بدهی با ارزش شرکت از طرف دیگر می باشد. همچنین افزایش نسبت خود استقلالی مالی و نسبت نقد باعث کاهش اهرم مالی در حالیکه افزایش بازده دارایی ها و نسبت دارایی ثابت نامشهود باعث افزایش در اهرم مالی می شود. علاوه بر این زمینه فعالیت های مختلف شرکت ها (گروه خدمات، نفت،کشاورزی و صنایع و معادن) در رابطه راهبردهای سرمایه گذاری تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investment Opportunity Evaluation by Analyzing the Effective Financial Structure on Company Value

نویسندگان [English]

  • Zahra Amir- Hossieni 1
  • Masoumeh Ghobadi 2
1 Assistant Professor of Islamic Azad University. Shahr -e- Qods Branch
2 D.B.A. student of IFEA ( Iran Financial Engineering Association)
چکیده [English]

Regarding to the requirement of making decisions related to buy or invest in new economic institutions along with correct and detailed information about their status and economic development circumstances, the estimated potential investment identifies its role and implication ever better. Recognizing the effectiveness created by the financing strategy on organizational values, alongside the factors   playing a key role in the process of evaluating the financial structure are urgent elements lead to the success of such an scheme. This research aims to draw a series of mathematical models which could be used as instruments for defining the quantification of the impacts generated by the financial structure on the companies’ value based on a sample consisted of 75 companies quoted in Tehran Stock Exchange regarding to the weight of their activities in gaining Gross Domestic Product (GDP) in 1391(solar year). Simultaneously, this study tries to determine the internal factors that are specific to the company and characterize the feature of the financial structure and intensity of their performance upon financial leverage as well. For getting results, methods of data analysis were used such as:  ratio technique, linear regression analysis or alternative independent variables, ANCOVA type. Data processing was accomplished using SPSS21 and AMOS20 statistical software. The results represent that there is a positive relation between the ratio of financial self-independence and dividend ratio of the company value in one hand, and negative relationship between debt ratios and value of the firm in the other hand. Also, increased ratio of financial self-independence and the cash ratio decrease financial leverage, while, increased return of assets and the ratio of intangible fixed assets will increase financial one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • company value
  • estimated potential investment
  • financial structure
  • effectiveness factors