تحلیل عوامل موثر بر بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (مسول مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

بازده مورد انتظار سهام متغیر مهمی در تجزیه و تحلیل مسایل مالی بنگاه‌ها می‌باشد. سنجش دقیق این متغیر و شناخت عوامل تعیین‌کننده آن یکی از موضوعات مهم در تحقیقات مالی می‌باشد.
به دلیل ناکارایی تخمین بازده مورد انتظار بر اساس بازده تحقق یافته، مطالعات اخیر حسابداری و مالی یک روش جایگزین برای تخمین بازده مورد انتظار پیشنهاد نموده‌اند. این روش که روش هزینه سرمایه ضمنی (ICC) نامیده می‌شود، مبتنی بر نرخ بازده داخلی بنگاه بوده که قیمت سهام بنگاه را با ارزش فعلی بازده مورد انتظار جریان وجوه آتی برابر می‌کند. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار تخمین زده شده بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی برای 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. با توجه به عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار در پژوهشهای قبلی، چند عامل به عنوان متغیرهای مستقل و کنترلی شامل؛ نقدشوندگی، برگشت پذیری بلندمدت سرمایه، رشد بالقوه، سطح قیمت سهام، ارزش شرکت، اهرم مالی، اندازه شرکت و ریسک سیستماتیک در نظر گرفته شد. به منظور آزمون فرضیه ها از شیوه آماری رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین نقدشوندگی، رشد بالقوه، سطح قیمت سهام، ارزش شرکت و اندازه شرکت با بازده مورد انتظار تخمین زده شده بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی رابطه­ای مثبت و معنی­دار وجود دارد. همچنین رابطه­ای منفی و معنی­دار بین برگشت پذیری بلندمدت سرمایه، اهرم مالی و ریسک سیستماتیک با بازده مورد انتظار تخمین زده شده بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting expected stock returns based on the implied cost of capital

نویسندگان [English]

  • Azita Jahanshad 1
  • Mahmood Parsaei 2
1 Assistant professor of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Student of master of accounting of Islamic Azad University, Central Tehran
چکیده [English]

Expected return on equity is an important variable in the analysis of financial firms. Accurate measurement of this variable and its determinants is one of the most important issues in financial research.
Due to inefficient estimates of the expected return on realized returns, accounting and financial studies have suggested an alternative approach to estimating expected returns. This approach implied cost of capital (ICC) called on the firm's internal rate of return that the firm's stock price equals the present value of future cash flows expected return. The main objective of this paper is to investigate the determinants of expected returns estimated based on implied cost of capital for listed companies in Tehran Stock Exchange is 89. The determinants of expected returns in previous research, several factors as independent variables and controls included liquidity, long-term return on investment, growth potential, the level of stock prices, value companies, financial leverage, firm size and systematic risk in was used. Multivariate statistical methods to test the hypotheses were used. The results indicate that the liquidity, growth potential, the level of stock prices, firm size and firm value estimated in accordance with the expected returns implied cost of capital models, positive significant relationship exists. Also, a significant negative relationship between long-term reversal of capital, financial leverage and systemic risk with expected return implied cost of capital estimates are based on the reverse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock expected return model
  • the implied cost of capital
  • liquidity
  • Return
  • growth potential