تحلیل مقایسه‌ای تاثیر ریسک سیاسی بر توسعه بازار سهام کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان(مسئول مکاتبات)

چکیده

بورس اوراق بهادار، بازار متشکل و رسمی سرمایه است که نقش موثری در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای، به منظور تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت دارد. سطح توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و تاثیر آن بر تامین مالی شرکت‌ها تاثیر شگرفی بر رشد اقتصادی به جای می‌گذارد. عوامل تعیین کننده اصلی توسعه مالی شامل منشا حقوقی، نهادها، سیاست­های باز اقتصادی و عوامل سیاسی است. در این میان، عوامل سیاسی منبع مهمی هستند که از سیاست­ها و چارچوب های اجرا شده قانونی و نهادی نشات گرفته و بر توسعه سیستم مالی موثر هستند. در حقیقت، چارچوب اقتصاد سیاسی پویا نشان می­دهد نهادهای اقتصادی و سنت­های قانونی در جهت رشد اقتصادی و همچنین توسعه مالی تاثیر گذارند.
این مقاله ضمن تبیین مفهوم ریسک سیاسی و ارتباط نظری آن با توسعه مالی، به تحلیل مقایسه ای تاثیر ریسک سیاسی بر توسعه بازار سهام کشورهای منتخب برای دوره زمانی 1391-1384 می­پردازد. این ارزیابی با استفاده از مدل تعدیل یافته یارتی(2008)، روش تحلیل عاملی جهت ترکیب متغیرهای عمق و عرض بازار سهام و ایجاد شاخص های توسعه بازار سهام وتکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) انجام گردیده است.
نتایج به دست آمده نشان می­دهد ریسک سیاسی بر عمق و عرض بازار سهام کشورهای منتخب تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان می­دهد که ریسک سیاسی در کشورهای توسعه یافته تاثیر بیشتری بر شاخص های توسعه بازار سهام در این کشورها نسبت به کشورهای در حال توسعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Analysis the Effect of Political Riske on Stock Market Developing in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Ahmad Googerdchian 1
  • Saeid Fathi 2
  • Hadi Amiri 1
  • Nasrin Saeidi Varnamkhasti 3
1 Assistant Professor in Economics, University of Isfahan
2 Associate Professor in Management, University of Isfahan
3 M A Student in Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

Stock market is a formal capital market which has an effective role in mobilization of financial and capital assets. Stock market is also a proper center of collecting of saving and cash in private sector to finance in long term investment projects. The development of financial markets, especially the stock market and its impact on corporate financing has dramatic impact on economic growth. Major determinants of financial development, include legal Origin; institutions; openness policy; and political factors. Among these determinants, political factors are important sources that are originated from implemented policies and legal institutional frameworks, which are effective to the development of the financial system. In fact, the dynamic political economy shows that economic institutions and legal traditions are effective to promote economic growth and financial development.
This study, firstly explain the concept of political risk and its theoretical relationship between financial development and political risk, and then analyzes the affect of political risk on stock market development, especially the depth and breadth of the market in selected countries for the period of 1384-1391. The evaluation of the modified model Yarty (2008), factor analysis to combine variables to create depth and breadth of the stock market and stock market development indicators and the dynamic panel generalized method of moments based on (GMM) were analyzed.
 The results have declared that reduction of political risk has an effective role on depth and breadth of the stock market. According to the results of this thesis in developed country, political risk had more impact on stock market development indicators in Developed countries rather than developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Market Development
  • Political Risk
  • Generalized Method of Moments (GMM)