رابطه میزان سهام شناور آزاد و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه علوم اقتصادی تهران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران (مسئول مکاتبه)

چکیده

این تحقیق درصدد بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد و نقدشوندگی سهام بوده است. هر سرمایه گذار منطقی علاوه بر توجه دو معیار بازده و ریسک در امر سرمایه گذاری، باید به قابلیت نقدشوندگی سهام نیز توجه داشته باشد برای این منظور رابطه شاخص های نقدشوندگی (حجم معاملات، ارزش معاملات، تعداد دفعات معاملات، تعداد روزهای معامله شده و گردش سهام معاملات) با  سهام شناور آزاد 164 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. برای این منظور داده های سه ماهه از سال های 1391- 1385 این شرکت ها جمع آوری شدند. با استفاده از روش از داده های ترکیبی(پنل) مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد گردید. نتایج نشان داد بین سهام شناور آزاد و همة شاخص های نقدشوندگی، رابطه ی معنی داری وجود دارد. با توجه به مقادیر ضرایب برآورد شده، بیشترین تا کمترین رابطه را به ترتیب گردش سهام معاملات، تعداد روزهای معامله شده، حجم معاملات، تعداد دفعات معاملات، ارزش معاملات با متغیر سهام شناور آزاد دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the amount of free float and liquidity of shares in Companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Monjazeb 1
  • Sajjad jalali 2
1 Faculty Member, Economic department, University of Economic Sciences, Tehran, Iran
2 Sajjad jalali M.A. of Financial management , Faculty of Sciences Finance, University of Economic Sciences, Tehran, Iran, corresponding author
چکیده [English]

This study investigates the association of free float and liquidity of the stock. In addition to considering any reasonable investor in making an investment return and risk criteria should also consider liquidity to be able to determine the relationship between liquidity indicators (turnover, value of transactions, number of transactions, number of days of trading and turnover trading stock) Tehran Stock Exchange with a free float of 164 companies were investigated. For this purpose, trimester data were collected from the 1391- 1385 companies. Using the combined data (panel) regression models were estimated. The results showed that all of the free float and liquidity indicators, there is a significant relationship. Given the values ​​of the estimated coefficients, in order of most to least about trading stock turnover, number of days traded, turnover, number of trades, the trades are free float variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free float
  • liquidity of stock trading volume
  • trading value
  • trading stock turnover
  • number of trades
  • number of days traded