بررسی ارتباط بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک نکول و عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه الزهرا (مسئول مکاتبه)

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

مهم‌ترین معیار سرمایه گذاری در بازار سرمایه ریسک و بازده شرکت‌ها می‌باشد، از این رو سرمایه گذارانی بیشترین موفقیت را کسب می‌کنند که به این دو معیار توجه ویژه ای داشته باشند. تغییر مدیریت شرکت‌ها منجر به تصمیمات متفاوتی در حوزه مالی شرکت‌ها می‌شود در نتیجه جزء عوامل اثر گذار بر ریسک و بازدهی شرکت‌ها محسوب می‌گردد. در این پژوهش ارتباط بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک نکول و عملکرد شرکت در بازار سرمایه ایران برای دوره زمانی 1385 تا 1390 با نمونه‌ای از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است . اندازه گیری عملکرد شرکت به وسیله سه معیار بازدهی دارایی‌ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش همبستگی و رگرسیون چند متغیره است که تخمین آن با استفاده از نرم افزار SPSS می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک نکول رابطه ای مستقیم و معنادار وجود دارد همچنین رابطه تغییر مدیریت با سه معیار ارزیابی عملکرد یعنی بازدهی دارایی‌ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی به صورت معکوس و معنا دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Association between Management turnovers With Default Risk and Corporate Performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rostami 1
  • Mahdi Abbasi Asl 2
1 Assistant Professor of Faculty of Management, Alzahra University
2 Master of Financial Management, University of Economic Sciences
چکیده [English]

Risk and return of the firms are most important investing criteria in capital market so investors who have more pay attention to this criteria, are successful. Changing management company's cause different decisions in financial area of firms ,and therefore, it has an effective impact on risk and returns of the firms. In this study, the relationship between a company's management to change the default risk and capital market performance of companies in Tehran Stock Exchange for the period 1385 to 1390 was in total, 618 observation periods was used to measure the performance of three criteria: return on assets, return on equity, economic value added was. Statistical methods used in this study is multiple regression method. The results show that the change in corporate management with respect to default risk but there is a direct relationship between the change in corporate management with the three criteria to evaluate the performance efficiency of assets, return on equity economic value added, to reverse

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management turnover
  • Default risk
  • Corporate performance