توسعه سیستم پشتیبان تصمیم مدیریت ریسک سازمان در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد (نویسنده مسئول)

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت

چکیده

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به‌دلیل نداشتن سازوکاری نظام­مند به­منظور مدیریت رویدادهای ریسک، دچار مشکلاتی در تصمیمات راهبردی بوده است. از این‌رو برای تسهیل در فرآیند مدیریت ریسک سازمان (ERM)، یک سیستم پشتیبان تصمیم که بتواند تصمیم‌گیری در کلیه مراحل فرآیند مدیریت ریسک سازمان را پشتیبانی کند توسعه داده شد. در این پژوهش ضمن این که سعی می­شود تا تصمیم­گیری در کلیه مراحل مدیریت ریسک پشتیبانی شود، از ابزار­های تصمیم­گیری چندمعیاره شامل روش وزن­دهی بردار ویژه و روش TOPSIS، سیستم استنتاج فازی و برنامه­ریزی عدد صحیح نیز استفاده می­شود. استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره به‌علت استفاده از معیارهای کمی و کیفی و گاه متناقض در آن­ها و همچنین استفاده از نظر خبرگان، نیازمند یک سیستم پشتیبانی از تصمیم است. بنابراین برای اجرا و بررسی عملکرد مدل پیشنهادی، یک نرم افزار توسعه داده شده و در شرکت توسعه و به‌صورت خاص در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب اجرا شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Decision Support System for Enterprise Risk Management in Tanavar Co.

نویسندگان [English]

  • Narges Nemati 1
  • Sina Nematizadeh 2
1 MSc Information Technology Management, Islamic AzadUniversity, Science & Research Branch
2 Assistant Professor of Islamic AzadUniversity, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Tanavar Co. has had problems in making strategic decisions, due to the lack of a systematic mechanism to manage risk events. Hence to facilitate the enterprise risk management (ERM) process, a decision support system which is able to support decision making at all stages of risk management process has been developed. This research introduces a methodology which supports decision making in the whole process of enterprise risk management and in addition applies multiple attribute decision making (MADM) tools such as weighing method based on eigenvalue approach and TOPSIS method, fuzzy inference system and also integer programming. Applying MADM models for using qualitative, quantitative and sometimes contradictory criteria, and also using experiences and opinions of experts, requires a decision support system. Thus for implementation and validation of recommended model, a software has been developed and applied in Tanavar Co. and specifically in Enghelab sport complex.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Risk Management
  • Decision support system
  • Multiple Attribute Decision Making
  • Fuzzy Inference System
  • Integer Programming