کاربرد آزمون استرس در فرآیند اوراق بهادارسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، عضو موسس و دبیر کل انجمن مهندسی مالی ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

امروزه اوراق بهادار سازی دارایی های مالی نقش مهمی در ایجاد نقدینگی جدید از دارایی هایی دارد که بازگشت وجوه آن منوط به ایفای تعهدات از سوی بدهکاران در طی زمان است. اما به منظور استفاده از این ابزار مالی لازم است توجه ویژه ای به مقوله ریسک موجود در دارایی های مالی نمود چرا  که وجود هر گونه ریسک در دارایی ها بعد از تبدیل شدن به اوراق بهادار اثرات بیشتری برای دارندگان اوراق ایجاد می نماید. همچنین در صورت وقوع بحران در دارایی های مالی ، اوراق مربوطه خسارات جبران ناپذیری را برای دارندگان آن ایجاد می نماید. این مساله از آنجا نشات می گیرد که یکی از اهداف اصلی مدیریت ریسک، تنوع پرتفوی می باشد (اطمینان از اینکه تمام تخم مرغها در یک سبد قرار داده نشود) تا نوسان پرتفوی کاهش یابد و این هدف از طریق انتخاب اوراق بهادار با کمترین همبستگی(و در صورت امکان با همبستگی منفی) در پرتفوی محقق می شود. با این حال مهمترین تأثیر وقایع استرس زا این است که همبستگی هایی که در شرایط عادی وجود داشتند، تغییر می کنند و مدیران ریسک با همبستگی های جدیدی مواجه می شوند که منجربه تمرکز غیرمنتظرة ریسک می گردد. همچنین بانکها نیز پرتفوی خود را از طریق اعطای وام به صنایع و به ارزهای مختلف وغیره، متنوع می سازند. با این حال در زمان وقوع استرس، تمام این صنایع به احتمال زیاد بدهی خود را نکول می نمایند و به تبع متنوع سازی را بی اثر می سازند.در این مقاله سعی شده است یکی از ابزارهای ارزیابی ریسک را به عنوان آزمون استرس معرفی گردد که به بررسی اثرات ناشی از ریسک دارایی ها به ویژه در شرایط بحرانی می پردازد که در فرایند اوراق بهادار سازی نیز کاربرد ویژه ای خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Stress Test in Securitization Process

نویسندگان [English]

  • Feraydoon Rahnamay Roodposhti 1
  • Meysam Allahyari 2
1 Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 PhD student financial management Imam Sadegh University
چکیده [English]

Nowadays the portfolio of financial assets play an important role in the creation of new liquidity of the assets that its fund return requires to perform the obligations of debtors over time. But using these financial tools necessary to pay special attention to the issue of risk in financial assets because if there is any risk in assets it will produce greater effects after becoming securities. In the event of a crisis in financial assets, the relevant securities create irreparable damage to its owner’s. The problem stems from the fact that one of the main purposes of portfolio is diversification, then the aim of risk management is selecting the securities with low correlation to reduce portfolio volatility. However, the most important impact of stressful events is that the correlations that existed under normal conditions change and risk managers face a new correlations that will lead to unexpected concentration risk. Also, the banks pay loans to different industries and in varies currencies and they diversify their portfolio in this way. However, in times of stress, all these industries are more likely to default on their debt, and consequently ineffective to provide diversification. The aim of this paper is introducing stress test as one of risk management instruments that it examine the effects of risk assets, especially in critical situations then it has special application in securitization process assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securities
  • the stress test
  • debt collection
  • stressful conditions
  • normal conditions
Ahmad Manjoo, Faizal, (2005), "Securitization: An Important Recipe for Islamic Banks –
A Survey", Review of Islamic Economics: Journal of the International Association for
Islamic Economics and the Islamic Foundation, Vol. 9, No. 1, pp.53-74.
Bangia, Anil, Francis X. Diebold and Till Schuermann, April2000 Ratings Migration and the Business Cycle, With Application to Credit Portfolio Stress- testing,00 -26. Financial Institutions Centre, Wharton
Bank for International Settlements, Basle Committee on Banking Supervision, 1995, an internal model-based approach to market risk capital requirements, proposal for consultation, Basle, Switzerland
Bank for International Settlements, Committee on the Global Financial System, 2000, Stress-testing By Large Financial Institutions: Current Practice  And Aggregation, Basle, Switzerland
Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Jan2001 Consultative Document the New Basel Capital Accord, Basel, Switzerland
Bank for International Settlements, Committee on the Global Financial System, Feb2001, Consultative Document, A survey of stress-tests and current practice at major financial institutions, Basle, Switzerland
Best, Phillip, 1998, Implementing Value at Risk, p.6, John Wiley & Sons
Breuer, Thomas and Gerald Krenn, 2000, Identifying Stress-test Scenarios, Working paper
Derivatives Policy Group, March 1995, Framework of Voluntary Oversight
Stuart I. Greenbaum; Anjan V. Thakor (1995), Contemporary financial intermediation,
Jeffrey, Peter (2002). Acceptability of (Islamic) Financial Instruments for Listing: Key Criteria, Paper Presented at the International Conference on Securitisation & Capital Markets:Challenges and Opportunities for Islamic Financial Institutions,Organized by AAOIFI, on 11th-13th March 2002, at the Phoenicia Inter-Continental Hotel, Beirut, Lebanon.
Greenbuam, S. T. and Thakor, A. (1995). Contemporary Financial Intermediation. New York: The Dryden Press.
Kim, Jongwoo and Christopher Finger, May2000, A stress-test to incorporate correlation breakdown RiskMetrics Journal
Kupiec, Paul, 1999, Stress-testing in a value at risk framework, v.24, Journal of Derivatives
Longin, Francois, 1999, Stress-testing: a method based on Extreme Value Theory, Working Paper, BSl Gamma Foundation
Longin, Francois and Bruno Solnick, July 1999, Correlation Structure on international equity markets during extremely volatile periods, Working Paper
Nickell, Pamela, William Perraudin and Simone Varatto, 2000, Stability of ratings transitions, Journal of Banking and Finance
Schachter, Barry, March 1998, The Value of stress-testing in risk management, Working Paper
Schachter, Barry, December2000, Stringent Stress-tests, Risk Magazine
Shaw, J., 1997, Beyond VaR and Stress-testing, In: VaR— Understanding and applying Value-at-Risk, KPMG/Risk Publications
Standard and Poor’s, 1999: Corporate Defaults rise sharply, Standard and Poor’s Credit Week, pp. 9-16
Wee Lieng-Seng and Judy Lee, Spring1999, Integrating Stress-testing with Risk Management, Bank Accounting and Finance