مقایسه کارائی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک نمایی و شاخص قدرت اندازه حرکت با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (مسئول مکاتبات)

2 محسن رضوانی اقدم کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی rezvaniaghdam@hotmail.com

چکیده

در این تحقیق کارآمدی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک نمایی(EMA) و شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام بررسی شد. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال 1390تا1392 استخراج شد و با داده های بدست آمده با روش خرید و نگهداری مقایسه گردید. نتایج نشان داد، در دوره های به شدت صعودی (سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره های با روند بازار متعادل، استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare efficiency technical strategies containing exponential moving average and relative strength index with buy and hold method

نویسندگان [English]

  • Zahra Poorzamani 1
  • Mohsen Rezvaniaghdam 2
1 Assistant Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Master of Science of Accounting, , Central Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this study were investigated efficient technical strategies containing exponential moving average (EMA) and relative strength index (RSI) with buy and hold method in order to buy stocks. According to daily and weekly, signals were extracted from 16 investments companies in Tehran Stock Exchange for three years 1390 to 1392 and was compared with buy and hold method. Results showed, although technical strategies were not efficient enough in order to buy stock in extremely bullish periods (1392) this strategy was efficient in equal periods to buy stock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical Analysis
  • investment strategies
  • Exponential Moving Average
  • an indicator of momentum
  • the purchase method and maintenance
ستایش،محمدرضا و همکاران،(1388)، امکان سنجی بکارگیری شاخص های تحلیل تکنیکی(فنی) در پیش بینی روند  سهام در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه بصیرت،42، 155-177
سلمانی،سوده.(1390)، بررسی ناهمگنی در بورس اوراق بهادار تهران براساس رویکرد تکنیکال،مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی،2 ،139-165.
مورفی،جان،تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه،ترجمه کامیار فراهانی فرد و رضا قاسمیان لنگرودی،چاپ هشتم،نشرچالش
شریعت پناهی،مجید. حیدری نیا،الیاس. پیامد اصلی استفاده از روش میانگین متحرک قیمت بازار سهام به عنوان مبنای تصمیم‌گیری در خرید و فروش سهام بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه مطالعات حسابداری،6، 55-82
نجارزاده،ر. گداری،اکبر. (1387)، بررسی سود آوری قواعد مبادلاتی میانگین متحرک در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی،8، 43-58
هیبتی،فرشاد. و همکاران،(1389)، ارتباط دو رویکرد قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مطالعات مالی،5 ،115-136
پورزمانی،زهرا.محمدی،محمدرضا،(1391)، مقایسه راهبردهای خرید و فروش سهام جهت محاسبه بازده سهام در سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت، فصل نامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،14،1-11
فلاح شمس، میرفیض.(1392) مقایسه کارائی معیارهای استراتژی شتاب(مومنتوم) در انتخاب پرتفوی مناسب، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،16، 109-125.
Brock, William, Josef Lakonishok, and Blake LeBaron. "Simple technical trading rules and the stochastic properties of stock returns." The Journal of Finance 47, no. 5 ,1731-1764,1992
gençay, Ramazan. "Optimization of technical trading strategies and the profitability in security markets." Economics Letters 59, no. 2: 249-254,1998.
Gunasekarage, A., & Power, D. M. The profitability of moving average trading rules in South Asian stock markets. Emerging Markets Review, 2(1), 17-33.2001.
Hudson, Robert, Michael Dempsey, and Kevin Keasey. "A note on the weak form efficiency of capital markets: The application of simple technical trading rules to UK stock prices-1935 to 1994." Journal of Banking & Finance 20, no. ,1121-1132,1996
Jensen, Michael C & Benington, George A,” Random walks and technical theories: Some additional evidence”, The Journal of Finance,469-482,1970
Kuan-Cheng,Ko and et al, Value investing and technical analysis in Taiwan stock market, Pacific-Basin Finance Journal,26,14-36.2014
Lin, Shih-Kuei, Shin-Yun Wang, and Pei-Ling Tsai. "Application of hidden Markov switching moving average model in the stock markets: Theory and empirical evidence." International Review of Economics & Finance 18, no. 2: 306-317.2009.
Pavlov, Vlad, and Stan Hurn. "Testing the profitability of moving-average rules as a portfolio selection strategy." Pacific-Basin Finance Journal 20, no. 5 : 825-842.2012.
Ratner, Mitchell, and Ricardo PC Leal. "Tests of technical trading strategies in the emerging equity markets of Latin America and Asia." Journal of Banking & Finance 23, no. 12: 1887-1905,1999.
Van Horne , James C., and George GC Parker. "Technical trading rules: a comment." Financial Analysts Journal, 128-132, 1968