امکان سنجی استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

یکی از پرکاربردترین و موثرترین ابزارهایی که صنعت بانکداری می‌تواند برای مدیریت ریسک اعتباری بکار برد، سوآپ نکول اعتباری است. هدف این پژوهش، امکان سنجی استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پول می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع مقایسه‌ایی می‌باشد و از حیث هدف کاربردی است، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری، کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و نیز صاحب‌نظران، مدیران و کارشناسان ارشد بازار سرمایه که با این ابزار آشنایی دارند، می‌باشد. نمونه انتخابی، از بین جامعه آماری، به روش سرشماری انتخاب شده‌اند. داده‌های گردآوری شده توسط پرسشنامه‌ها را با استفاده از دو نرم افزار Expert Choice و SPSS را تحلیل کردیم و نتایج به دست آمده، نشان می‌دهد که امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در بازار پولی ایران، در قالب قرارداد جدیدی از عقد ضمان همراه با اجرت و نیز در قالب قرارداد بیمه، وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of using credit default swaps money market

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abbasi 1
  • Ameneh Jalilvand 2
1 Associate professor at Alzahra University
2 Ameneh Jalilvand Graduate student of Financial Management at Alzahra University
چکیده [English]

one of the most widely used and the most effective tools that the banking industry can be used forcredit risk management, it is credit default swap.. The purpose of this research, Feasibility of using credit default swaps money market. The type is methods the research and in terms of the objective functional, data collection tool, is questionnaires. The statistical population, experts of Research Institute Monetary and Banking Central Bank, as well as experts, managers and senior experts of capital market that with this tool are aware. Selected sample, of among statistical population, were selected by census method. We doing analyze data collected by the questionnaires by using the Expert Choice software and SPSS and results of obtained, shows that feasibility of using credit default swap on Iran's money market, there are In terms of a new contract of the signing guaranty together with fee and also in terms of the insurance contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • credit risk
  • Credit risk management
  • credit derivatives
  • credit default swaps
اصول 25 گانه برای نظارت بانکی مؤثر (اصول اساسی کمیته بال)، گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آذر ماه 1385
السویلم، سامی، 1388، «پوشش ریسک در مالی اسلامی»، ترجمه محمد مهدی عسکری و محمد علیزاده، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
جمشیدی، سعید، 1390، «شیوه‌های اعتبار سنجی مشتریان»، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی
سرزعیم، علی، 1392، «معاوضات نکول اعتباری و موسسه‌های تأمین سرمایه»، انتشارات بازار و سرمایه، شماره 43 و 44، صص82-83
شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان سهامی خاص، 1391، انتشارات روابط عمومی، شماره 84، صص 52-53
صادقی شاهدانی، مهدی، آقابابایی، محمد ابراهیم، 1390، «تحلیل مقایسه‌ای ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول»، انتشارات تحقیقات مالی-اسلامی، شماره 1، صص89 -116
فتحی، سعید، 1385، «ریسک مالی شاخص‌سازی و اندازه‌گیری»، ماهنامه تدبیر، سال شانزدهم، شماره 167
محمدخان، مرتضی، اسماعیلی، محمدامین، یاراحمدی، محمد، 1387، « طراحی مدل ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل رگرسیون نجستیک»، ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع،
موسویان، سید عباس، 1386، «اصول و مبنی فقهی و اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی»، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران
موسوی بیوکی، سید محمد مهدی، موسویان، سید عباس، 1388، «مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری»،فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، سال هشتم، شماره 33، صص 95-125
مهدوی، اصغرآقا، موسوی، سید مهدی، 1387، «ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و امکان استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت کنترل آن»، فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال پنجم شماره 9
AI-Suwailem, S. 2002, Decision-making Under Uncertainty: An Islamic Perspective, Islamic Development Bank.
Anderson, Ronald, (2010), "Credit Default Swap: what are the social benefits and costs?", Financial Stability Review, NO. 14
Bachshall, T, (2004), "Improving Performance with Credit Default Swaps", Barra search insights, Barra Credit Series, 1-17
Basel Committee on Banking Supervision Working Paper, Credit Rating and Complementary Sources of Credit Quality Information, (August 2000).
Baun, F, Christopher, Wan, Chi, (2010), "MACROECONOMIC UNCERTAINTY AND CREDIT DEFAULT SWAP SPREADS", Department Of Economics, Boston Colledge.
Baur D., Jossens E., (2006), The Effect of Credit Risk Transfer on Financial Stability, EUR Working Paper NO. 21521
Benhamou, Eric, (2010), "Swaps types, taxonomy of", swap strategy, London, FICC, Goldman Sachs International.
Financial Sector Assesment Program (FSAP), a joint IMF and World Bank effort introduced, (May 1999).
Hull, J., White, A. 2000, “Valuing Credit Default Swaps I: No Counterparty Default Risk”, Journal of Derivatives, 1.
International Exchange Creditex, (2010), "GLOBAL CREDIT DERIV ATIVES MARKETS OVERVIEW: Evolution, Standardization and Clearing", http://www.theice.com
Rose, Peter S., Commecial Bank Management, 4thEdittion: Mc Craw. Hill, 1999, p 170
Sinkey, Ir. Joseph F., Commercial Bank Financial Management, 4thEdition: Macmillan, 1998, p 816)
Tavakoli, J.M., (1998), "Credit Derivatives: A Guide to Instruments and Applications". Wiley, New York.
Terzi, Nuray, Ulucay, Korkmaz, (2011), "The Role of Credit Default Swaps on Financial Market Stability", 7th International Strategic Management Conference. http://wwww.Elsevier.com