بررسی عدم تقارن تأثیر قیمت معاملات بلوکی بین خرید و فروش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه مازندران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عدم تقارن تأثیر قیمت معاملات بلوکی خرید و فروش می‌باشد. بدین منظور، 525 معامله بلوکی (310 بلوک خرید و 215 بلوک فروش) به صورت تصادفی به عنوان نمونۀ پژوهش از بین شرکت‌هایی که در طی سال‌های 1390 تا 1392 معاملۀ بلوکی انجام داده‌اند، انتخاب شده است. این معاملات با توجه به محدودیت‌های کمتر، حجم زیاد و اثرات قیمتی، توجه سهامداران را به خود جلب کرده است و سهامداران برای شناسایی، ارزیابی و افزایش نقدینگی و ظرفیت و توانایی بازارها، معاملات خود را به صورت بلوکی انجام می‌دهند.در این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش نقطه میانی، معاملات بلوک به دو گروه خرید و فروش تفکیک‌شده سپس به آزمون فرضیات پرداخته شده است. نتایج آزمون رگرسیون مقطعی نشان می‌دهد که بین تأثیر قیمت خریدها و فروش‌های بلوکی عدم تقارن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Asymmetry of Price Impact of Block Trades in between Buying and Selling

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ahmadpour 1
  • Mehrab Nasiri 2
1 Professor of Accounting, University of Mazandaran (Corresponding Author)
2 MSc Accounting, University of Mazandaran.
چکیده [English]

The main purpose of this study, is surveying the asymmetry of price impact of block trades in buying and selling. For this reason, the sample consisted of 525 block trades (310 block in buying and 215 block in selling)have been selected randomly of companies that have block trade during the period 1390 to 1392. This trades have attracted the attention of shareholders because of low limits, high volume and price effects. Shareholders do block trades to identify, assess and improve liquidity and market capacity. In this study, first block trades divided into two group’s in buying and selling with using the midpoint method, then the hypotheses are tested. According to previous studies, cross-sectional regression results indicate that there is asymmetry between price impact of block trades in buying and selling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • block trades
  • block buying and selling and Price Impact
Alzahrani, A. A., Gregoriou, A. and Hudson, R. (2013). Price Impact of Block Trades in the Saudi Stock Market. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 23(1): 322-341.
Alzahrani, A. A., Gregoriou, A. and Hudson, R. (2013). Can market frictions really explain the price impact asymmetry of block trades? Evidence from the Saudi Stock Market. Emerging Markets Review, 13(2): 202-209.
Bouchaud .J. P. (2009). Price impact. Capital Fund Management, 13(1): 397-419
Bian, j., Wang, J. and Zhang, G. (2012). Chinese block transactions and the market reaction. China Economic Review, 23(1): 181-189.
Brockman. P., Chung. D. and Yan, X. (2009). Block Ownership, Trading Activity, and Market Liquidity. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44 (6): 1403–1426.
Chen, j. C. (2005). On Liquidity around Large-Block Trades: Upstairs Trading Mechanisms, Price Impacts and Common Factors. These de doctorat: University of Lugano, Switzerland.
Chen, j. and Chen, d. (2005) The Effect of block trades on share price: Australian Evidence. The International Journal of Finance, 17(4): 3788-3805.
chou, R. and wang, G.H.K. (2011). The impacts of large trades by trader types on intraday futures prices: Evidence from the Taiwan Futures Exchange. Pacific-Basin Finance Journal, 19(1): 41-70.
Chiyachantana, C. N., Jain, P. K., Jiang, C. and Wood, R. A. (2004). International Evidence on Institutional Trading Behavior and Price Impact.The Journal of Finance, 59(2): 869-898.
Ibikunle, G. (2013). Price Impact of Block Trades: New Evidence from downstairs trading on the World's Largest Carbon Exchange. Available at ssrn.com/abstract=1952749.
Frino, A. E. Jarnecic, D. Johnstone, A. and A. Lepone. (2005). Bid-ask bounce and the measurement of price behavior around block trades on the Australian Stock Exchange. Pacific Basin Finance Journal, 13(3): 247-262.
Frino, A., Jarnecic, E. and Lepone, A. (2007). The determinants of the price impact of block trades: further evidence. Abacus, 43 (1): 94–106.
Frino, A., Mollica, V. and Walter, T. (2003). Asymmetric price behavior surrounding block trades: A market microstructure approach. University of Sydney. Working Paper.
Gregoriou, A. (2008). The asymmetry of the price impact of block trades and the bid-ask spread. Journal of Economic Studies, 35 (2): 191–199.
Kraus, A. and Stoll, H. R. (1972). Price impacts of block trading on the New York Stock Exchange. Journal of Finance. 27(3): 569–588.
Saar, G. (2001). Price impact asymmetry of block trades: an institutional trading explanation. Review of Financial Studies, 14 (4): 1153–1181.