بررسی تاثیر فرآیند اوراق بهادار سازی بر ریسک اعتباری و ثبات بانکی: شواهد تجربی از بانک‌های تجاری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فرآیند اوراق بهادار سازی بر رفتار ریسک و ثبات بانکی است. به منظور دستیابی به این هدف، با در نظر گرفتن شرایطی، 20 بانک در بازه زمانی 1388 تا 1392، مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. از  نسبت دارایی­های تبدیل شده به کل دارایی­ها به عنوان شاخص اوراق بهادار­سازی ، نسبت دارایی­های موزون شده بر حسب ریسک به کل دارایی­ها به عنوان شاخص ریسک اعتباری و از رتبه Z  به عنوان شاخص ثبات بانکی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، فرآیند اوراق بهادارسازی تاثیری بر روی ریسک اعتباری و ثبات بانکی بانک­های تجاری ایران ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effects of Securitization Process on Credit Risk and Banking Stability: Empirical Evidence from Commercial Banks in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Fatheh 1
  • Sepideh Ghaffari 2
1 Instructor, Department of Accounting, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Iran.
2 MSc. in Accounting
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the effects of securitization process on risking behavior and banking stability. In order to achieve this goal, 20 banks were studied under certain conditions in the period 2009 to 2013. Multivariate regression models were employed to analyze the data. The ratio of the converted assets to total assets is considered as the securitization index, the ratio of the balanced assets based on risk to the total assets is the credit risk index, and Z scores were used as banking stability index. The results of this study suggest that the securitization process has no significant effect on credit risk and bank stability among commercial banks of Iran. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securitization
  • credit risk
  • Banking Stability
نجفی، مهدی. (1385)،" بررسی فرآیند تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، 1385.
نجفی،مهدی. (1385)، "بررسیفرآیندتامینمالیازطریقانتشاراوراقصکوک "،مجله بورس، شماره 5. صص 36- 43.
عزیزی،فیروزه. (1387)، "ابزارهای مالی کاربرد پذیر در بازارهای مالی اسلامی"،همایش اقتصاد اسلامی و توسعه.
موسوی،سیدمحسن. فرهادی،روحاله. هنرکار،حمیدرضا(1388).روشهایتأمین مالیبنگاههایکوچکومتوسط.  دومین کنفرانس نظام تامین مالی در ایران.
فطرس، محمد حسن.،  محمودی، حسین (1387) صکوک، ابزاری مناسب برای جانشینی اوراق قرضه. همایش اقتصاد اسلامی و توسعه.
Baur, D., & Joossens, E. (2006). The effect of credit risk transfer on financial stability. EUR Working Paper No 21521 EN.
Bernadette M. (2004). Securitization by Banks and Finance Companies: Efficient Financial Contracting or Regulatory Arbitrage?, Thesis , The Ohio State University.
Boyd, J. H., & De Nicolo, G. (2005). The theory of bank risk taking and competition revisited. Journal of Finance,60, 1329-1343.
Boyd, J. H., De Nicolo, G., & Jalal, A. M. (2006). Bank risk-taking and competition revisited: New theory and new evidence. IMF Working Paper, No 06/297, December 2006.
Casu, B., Clare, A., Sarkisyan, A., & Thomas S. (2010). Does securitization reduce credit risk taking? Empirical evidence from US bank holding companies. Working Paper Series No 02/10, City University London.
De Nicolo, G., & Loukoianova, E. (2007). Bank ownership, market structure and risk. IMF Working Paper No 07/215, September 2007.
Demsetz, R. S. (2000). Bank loan sales: A new look at the motivations for secondary market activity. Journal of Financial Research, No.23, 197-222.
Dionne, G., & Harchaoui T. M. (2003). Banks’ capital, securitization and credit risk: An empirical evidence for Canada. HEC Working Paper, No 03-01.
Gorton, G. B., & Pennacchi, G. G. (1995). Banks and loan sales: Marketing nonmarketable assets. Journal of Monetary Economics, No.35, 389-411.
Goyeau, D., & Tarazi, A. (1992). Évaluation du risque de défaillance bancaire en Europe. Revue d’Economie Politique, No.102, 249-280.
Hortlund, P. (2005). Do inflation and high taxes increase bank leverage. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 612, November 2005.
Jiangli, W., & Pritsker, M. (2008). The impacts of securitization on US bank holding companies. http://ssrn.com/abstract=1102284.
Kashyap, A., & Stein, J. (2000). What do a million observations on banks say about the transmission of monetary policy. American Economic Review,No. 90, 407-428.
Koehn, M., & Santomero, A. M. (1980). Regulation of bank capital and portfolio risk. Journal of Finance, No.35, 1235-1244.
Krahnen, J. P., & Wilde, C. (2006). Risk Transfer with CDOs and Systemic Risk in Banking. CFS Working Paper No 2006/04.
Loutskina, E. (2011). The role of Securitization in bank liquidity and funding management. Journal of Financial Economics, No. 100, 663-684.
Mendonsa, H,F,D & Barcelos, V,I. (2015). "Securitization and credit risk: Empirical evidence from an emerging economy". The North American Journal of Economics and Finance. Available online 28 January 2015.
Pavel, C., & Phillis, D. (1987). Why commercial banks sell loans: An empirical analysis. Economic perspectives of the Federal Reserve Bank of Chicago, 3-14
Pennacchi, G. G. (1988). Loan sales and the cost of bank capital. Journal of Finance,No. 43, 375-396.
Rochet, J. C. (1992). Capital Requirements and the behaviour of commercial banks. European Economic Review,No 36, 1137-1170