ارتباط بین الگوهای تصمیم‌گیری و انتظارات سرمایه‌گذاران از ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی بر اساس مدل مارکویتز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه حسابداری، زنجان، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ،گروه مدیریت، زنجان، ایران.

چکیده

سبک تصمیم‌گیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آن‌ها در هنگام تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌دهند. تمامی تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت می‌گیرد. هدف پژوهش بررسی میزان ارتباط بین سبک‌های شناختی تصمیم‌گیری و انتظارات سرمایه‌گذاران از ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی است. جامعه آماری تحلیلگران حرفه ای و غیر حرفه­ای در سال ۱۳۹۲ می‌باشد. نوع تحقیق، توصیفی– استقرایی است. روش اجرای و شیوه آزمون فرضیه­ها شبه آزمایشگاهی می‌باشد. نمونه جامعه فوق 150 نفر می‌باشد که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای است. نتایج این مطالعه نشان می­دهند: بین حرفه ای­گرایی سرمایه‌گذاران و ادراک ریسک و تمایل به ریسک  رابطه مثبتی وجود دارد. بین بازده مورد انتظار و ادراک ریسک رابطه مثبتی وجود دارد. ادراک ریسک در بین سبک‌های با پیچیدگی شناختی بالا(تحلیلی و ادراکی) بیشتر از سبک‌های با پیچیدگی شناختی پایین (رهنمودی و رفتاری) است. تمایل به ریسک در بین سبک‌های با پیچیدگی شناختی بالا (تحلیلی و ادراکی)بیشتر از سبک‌های با پیچیدگی شناختی پایین(رهنمودی و رفتاری) است. تمایل به ریسک در بین نیمکره غالب چپ مغز بیشتر از نیمکره غالب راست مغز می‌باشد. همچنین شواهد نشان می دهد تفاوتی بین الگوهای رفتاری مردان و زنان در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری وجود ندارد.این یافته ها می تواند اهمیت توجه به الگوهای رفتاری افراد را گوشزد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between decision-making Models and investors’ expectations of risk and return invest in financial tools: The Markuitz model Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Bayat 1
  • Behjat Abchar 2
1 Assistant Professor in Accounting, Department of Accounting, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran. (Corresponding Author)
2 M.A. Student at Financial Management, Department of Management, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The pattern habitual suggests people are Cognitive styles that they are used in decision-making. All investment decisions are made based on the relationship between risk and return. This study examined the relationship between cognitive styles and decision-making and risk and return expectations of investors investing in financial instruments. The statistical Sample Professional and non- professional analyst’s, the population in 2013 is an infinite number of them being estimated. It is estimated that their number is unlimited.  Research, descriptive - is inductive. Methodology is Application to the target. Quasi- Laboratory procedure and the method of hypothesis testing is. This is a community of 150 people who are stratified random.  The results show that: the profession -oriented investors and risk perception and risk propensity, there is a positive relationship. Between expected return and risk perception, there is a positive relationship. Perception of risk among styles with high cognitive complexity (analytical and conceptual) more styles with low cognitive complexity (guidance and behavior) is. Risk propensity the styles with high cognitive complexity (analytical and conceptual) more styles with low cognitive complexity (guidance and behavior) is. Risk propensity the hemisphere left brain, right brain dominant hemisphere is more dominant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Styles
  • risk perception
  • Risk Propensity
  • Expected returns
  • Professionalism
آب چر، بهجت(1392). «ارتباط بین سبک‌های شناختی تصمیم‌گیری و انتظارات سرمایه‌گذاران از ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی»، پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی- مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، استاد راهنما: دکتر علی بیات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
هادیزاده مقدم، اکرم؛ طهرانی، مریم.(۱۳۸۷)،”بررسی رابطه بین سبک­های عمومی تصمیم­گیری مدیران در سازمان­های دولتی"، نشریه مدیریت دولتی، دوره۱، شماره۱، پاییز و زمستان،۱۲۳ -۱۳۸.
قائمی، محمدحسین؛ وطن‌پرست ، محمدرضا (۱۳۸۴)."بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال۱۲، شماره۴۱، صص۸۵-۱۰۴.
تهرانی، رضا؛ نوربخش، عسگر(۱۳۸۵)."مدیریت سرمایه­گذاری"، تهران، نگاه دانش.
بدری، احمد؛ اصیل زاده، محمد(۱۳۹۰)،"فراواکنشی و دامنه نوسان قیمت:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، انجمن حسابداری ایران.
بیات، علی، قدرت الله طالب نیا، زهرا پور زمانی ، احمد یعقوب نژاد ، (۱۳۹۰) ارتباط بین افشای داوطلبانه ، سبک های شناختی تصمیم گیری و عدم تقارن اطلاعاتی : رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک ، مجله حسابداری مدیریت.
پورزمانی، زهرا؛ طالب­نیا، قدرت­ا­لله، بیات، علی (۱۳۹۱)،"ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبک­های شناختی تصمیم­گیری، و اضافه بار اطلاعاتی:بررسی رفتار استفاده­کنندگان در محیط اطلاعاتی بدون ساختار"، مجله حسابداری مدیریت.
ﺑﺎزرﮔﺎن، ﻋﺒﺎس ؛ ﺳﺮﻣﺪ، زﻫﺮه، ﺣﺠﺎزی، اﻟﻬﻪ (۱۳۹۰). "روش ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری"، ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ آﮔﻪ.
مقیمی، سید محمد؛ رمضان، مجید، (۱۳۸۹)،" پژوهشنامه مدیریت" ، جلد یازدهم، انتشارات راه‌دان، تهران.
نوروزی، صدف، (۱۳۸۱)،"بررسی تأثیر سبک‌های شناختی بر عملکرد دانشجویان "، رساله کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده اقتصاد و مدیریت.
هرچگانی، مائدهکیانی؛چاشمی، سیدعلینبوی؛ معماریان، عرفان(1393)، بهینهسازیسبدسهامبراساسحداقلسطحپذیرشریسککلواجزایآن بااستفادهازروشالگوریتمژنتیک،"فصلنامهعلمیپژوهشیدانشسرمایه­گذاری" ، سالسوم،شمارهیازدهم،پاییز.
Rowe, A & Boulgarides, J. (1983). “Decision Styles - A Perspective. Leadership & Organization Development Journal, 4(4), 3.
Bayat, A, Tlebnia, G., Poorzamani, Z. (2012). “Investors Behaviour and Information Asymmetry: an Experimental Research in Iran”, Life Science Journal, 2012; 9(4), pp.447-457.
Sadler – Smith, Euyene (2005). “An examination  of  the  general  decision  making  style”, journal  of  managerial  psyehology . Vol 26, no2, p137.
Oliveira, Arnaldo, (2007), “A Discussion Of Rational And Psychological Decision Making Theories And Models: The Search For a Cultural–Ethical Decision s Model”, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, Vol 12, No 2, pp 12-13.
Payne, C., S., (2010). “Are investees able to effectively use vast amounts of information available on publicly traded companies? A decision theory approach to investor information analysis”. Nova University Publishers
Bayat, A, Tlebnia, G., Poorzamani, Z. (2012) “firm voluntary disclosure and information overload in the tehran exchange (TSE)”: A Brunswick lens, model approach European of scientific research vol 79 no 4pp 551-564.
Thunholm, Peter (2004), “Decision-Making Style: habit, style or both?”, Journal of Personality and Individual Differences, pp 932-933.
Driver, M., Svensson, K., Amato, R. & Pate, L. (1996, spring). “A human information processing approach to strategic change”. International Studies of Management & Organization, 26(1), 41-58.
Rowe, A & Boulgarides, J. (1987). “Managing with style: A guide to understanding, assessing, and improving decision making”. San Fransisco, CA: Jossey-Bass Inc., Publishers.
Bayat, A, Tlebnia, G., Poorzamani, Z.٫ (2012). “Professionalism, Investors decision making cognitive styles, and Decision Accuracy: Investigate the Iranian Investor’s behavior in unstructured Information environments”, Science Series Data Report, Vol 4, No. 6; Jun 2012, pp. 47-66.
Markowitz H. 1952. Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1):pp.77-91.