مقایسه بازدهی و ریسک در روش تکنیکال با استراتژی سرمایه‌گذاری مجدد و ترازشده و خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان

2 استادیارو عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (مسئول مکاتبات)

3 مربی و عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

این تحقیق با هدف مقایسه بازدهی و ریسک در روش­های تکنیکال انتخابی با دو استراتژی سرمایه­گذاری مجدد و ترازشده و روش خرید و نگهداری به عنوان یک روش غیرفعال سرمایه­گذاری، در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تا پایان1391 انجام شده است. پس از جمع­آوری اطلاعات مربوط به 15 شرکت فعال، از نرم­افزار صفحه­گسترده اکسل2010، جهت طبقه­بندی اطلاعات­ و محاسبه متغیرها استفاده گردید و درنهایت، اطلاعات حاصل با استفاده از نرم­افزار SPSS  مورد تجزیه ­و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، ریسک و بازده روش­های تکنیکال انتخابی شامل­ روش میانگین­ متحرک، دو­ میانگین­ متحرک،­­ شاخص قدرت نسبی،­ حدود ­حمایت­ و­ مقاومت و روش شاخص­ جریان ­پول با دو استراتژی مطرح­­­­­ شده محاسبه ­شده و سپس بازده و ریسک روش­های تکنیکال انتخابی با روش خرید­­ ­­­­و نگهداری مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که، بازده روش­های­ تکنیکال با دو استراتژی سرمایه­گذاری مجدد و ترازشده تفاوت معناداری با هم ندارند، درحالی­که، ریسک روش سرمایه­گذاری­ مجدد تفاوت معناداری با ریسک روش سرمایه­گذاری ترازشده دارد و دراکثر نتایج به دست آمده ریسک روش تکنیکال با استراتژی سرمایه گذاری مجدد کمتر از همان روش تکنیکال با استراتژی تراز­شده می­باشد. درمقایسه روش تکنیکال با دو استراتژی مطرح­­­شده بازده روش خرید ­­و نگهداری با روش­های تکنیکال با استراتژی سرمایه­گذاری مجدد و ترازشده متفاوت است و این تفاوت در مقایسه روش تکنیکال با استراتژی ترازشده بیشتر از استراتژی سرمایه­گذاری­ مجدد می­باشد. به طور­کلی، در اکثر روش­های تکنیکال انتخابی بازده روش تکنیکال انتخابی با استراتژی سرمایه­گذاری مجدد با اختلاف اندکی کمتر از روش خرید و نگهداری و بازده روش خرید ­و نگهداری کمتر از روش تکنیکال مورد­­ استفاده با استراتژی سرمایه­گذاری تراز­شده می­باشد. در مورد ریسک اغلب نتایج به دست ­آمده نشان میدهد که ریسک روش تکنیکال انتخابی با استراتژی مجدد کمتر از ریسک روش خرید و نگهداری و ریسک روش خرید و نگهداری بیشتر از روش تکنیکال مورد استفاده با استراتژی سرمایه­گذاری ترازشده می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparing the return and risk in technical methods with strategies of reinvestment and rebalancing and a buy and hold method (Case Study: Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Elahe Alizadeh Nodehi 1
  • Gholamreza Mahfoozi 2
  • Atieh Vasiresh 3
1 M.A.Student of IAU, Guilan Science and Research
2 Assistant Professor and member of Islamic Azad University Rasht branch
3 Instructor and member of Islamic Azad University rasht branch
چکیده [English]

The present research has been carried out aiming at comparing the return and risk in selected technical methods, using two strategies of reinvestment and rebalancing, and a buy and hold method as an inactive investment method, in Tehran Stock Exchange during the years between 2006 and 2012. After data collection about 15 active firms, Excel broadsheet software was used to categorize information and calculate the variables. Finally the resulted data were analyzed through the use of SPSS software. In this research, risk and return of the selected technical methods including moving average, two moving averages, money flow index, trading range breakout, and money flow index were calculated by using the two strategies and then the return and risk of the selected technical methods were compared using buy and hold method. Results showed that the return of technical methods with two strategies of reinvestment and balancing do not have meaningful differences. Meanwhile, the risk of reinvestment method has had a meaningful difference with the risk of balancing investment method and in most results; the risk of technical method with reinvestment strategy has been less that the same technical method with balancing strategy. On the contrary, the technical method with two strategies posed for return of buy and hold method has been different from technical methods with reinvestment and balancing strategies and this difference has been more for technical method with balancing strategy than reinvestment strategy. On the whole, in most selected technical methods, the returns of the selected technical method have been less than buy and hold method with a trivial difference. And the return of buy and hold method has been less than technical method used with balancing investment strategy. Regarding risk, most results gained showed that the risk of the selected technical method with reinvestment strategy has been less than the risk of buy and hold method and risk of buy and hold method has been more than the technical method used with rebalancing investment strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical Method
  • Buy & Hold
  • Return
  • Risk
  • Rebalancing strategy
  • Reinvestment Strategy
امامی­کورسولو، امیرعباس، (1386)، بررسی کارآیی شاخص های تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه تهران، دانشکده فنی،  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع.
امامی، امیرعباس و دیگران، (1386)، بررسی و مقایسه قابلیت پیش بینی قواعد تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران، نشریهمهندسی صنایع، دوره 43، شماره 1، پاییز1388.
پورزمانی، زهرا ومحمدرضا محمدی، (1391)، مقایسه راهبردهای خرید و فروش جهت محاسبه بازده سهام در سرمایه­گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره چهاردهم.
تهرانی، رضا ومحمد اسماعیلی، (1391)، بررسی تاثیر استفاده از شاخص­های مهم تحلیل تکنیکی بر بازدهی کوتاه­مدت  سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره سیزدهم، بهار1391
سلمانی، سوده، (1389)، بررسی ناهمگنی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس رویکرد تکنیکال، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، شماره دوم، صص 139-165.
رهنمای رودپشتی،فریدون و دیگران،(1390)،سنجش عملکرد و توان تبیین روشCANSLIM و مقایسه آن با مدلCAPM در انتخاب سهام برتر،مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،شماره دهم،بهار 1391،ص43-46
سینایی، حسنعلی وجواد خان بابایی، (1385)، بررسی بازده حاصل از به­کارگیری روش­های DSMA و روش خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 43، صص71-97.
کنی،امیر عباس،(1383)،تحلیل تکنیکی در بازار سرمایه،انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کارگزاری راهبرد.
کنی،امیر عباس،1384،تحلیل تکنیکال پیشرفته،انتشارات مرکز تحقیقات و آموزش کارگزاری راهبرد.
مورفی، جان، (1386)، تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (ترجمه کامران فراهانی فر و رضا قاسمیان لنگرودی). چاپ اول. تهران: انتشارات چالش.
Bessembinder, H.,& Chan, K ., The profitability of technical trading rules in Asian        stock  markets, Pacific-Basin Finance Journal, 3, (0115 ), 857-824.
Brock, W., Lakonishok, J., & LeBaron, B.(1999). Simple technical trading rules and  the   stochastic properties of stock returns. Journal of Finance ,47 ,(0118 ), 0730 –0764 
Dorfleitner, G., Klein, CH., & Kundisch, D .(2008). Technical Analysys As A Method Of  Risk Management.Universitat ,Augsburg ,Research Center Finance &          Information  Management.
Hudson, R., Dempsey, M., & Keasey, K.(1996). A note on the weak form efficiency   of capital markets: The application of simple technical trading rules to UK stock price , 0135 to 0114, Journal of Banking & Finance, 81 ,(0116 ), 0080-0038.
Oneil , William , (2004), the succesful investor , MC Graw – Hill , new yorke , first edition.
Skouras S., Financial returns and effiency as seen by an artificial technical analyst,   Journal  of  Economic Dynamics & Control, 85 ,(8110 ), 803-844.
Murphy J.J, Technical Analysis Of the Financial Markets,Prentice Hall Inc Publishing   (0111).