جایگاه اوراق‌بهادارسازی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها (با تأکید بر نیاز به گسترش بازار اوراق‌بهادارسازی در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، (مسئول مکاتبات)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قزوین

چکیده

اوراق‌بهادارسازی در هر اقتصادی به اندازه بازارهای مالی ساختار یافته ضرورت دارد. نتیجه نهایی اوراق‌بهادارسازی ساختاریافته مطلوب، ایجاد اوراق بهادار قابل خرید و فروش همراه با افزایش نقدینگی بهتر برای ادعاهای مالی است. فرایند اوراق‌بهادارسازی سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا مدیریت ریسک خود را بهبود بخشند، به بازده‌های ریسک تعدیل شده بهتری دست یابند و به نقدینگی بیشتری دسترسی داشته باشند. تبدیل یک بدهی به چیزی قابل خرید و فروش، ارتباطات مالی عظیمی را بین وام‌گیرندگان انفرادی و بازارهای وسیع سرمایه به‌وجود آورده است. مشارکت‌کنندگان در بازارهای مالی شامل سرمایه‌گذارانی می‌شوند که نیازهای متفاوتی در برآوردن اهداف سرمایه‌گذاری خود دارند و از این‌رو به‌دنبال تأمین نیازهای ریسک و پاداش خود هستند. بنابراین تقطیع ریسک‌های مختلف به ریسک اعتباری و ریسک نرخ بهره، با اولویت دادن به سرمایه‌گذاران مختلفی که از طریق ساختارسازی در یک بازار اوراق‌بهادارسازی وارد می‌شوند، مفهوم اقتصادی می‌یابد. مطالعات گذشته حاکی از ارتباط و همبستگی میان رشد اقتصادی و توسعه شاخص­های آزادی اقتصادی کشورها است. ازسویی در پژوهش حاضر، از طریق آزمون آماری دریافتیم که رابطه معناداری میان توسعه بازارهای اوراق‌بهادارسازی و میزان آزادی تأمین مالی در برخی کشورهای توسعه یافته برای رشد اقتصادی آن‌ها وجود دارد. همچنین ثابت شد که همبستگی خطی مثبت معناداری میان رشد انتشار ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) به‌عنوان تأمین مالی ساختار یافته و به‌تعبیری اوراق‌بهادارسازی با شاخص کل آزادی اقتصادی و شاخص‌های آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی تأمین‌مالی در کشورهای مسلمان در حال توسعه منتخب وجود دارد. مطالعه وضعیت موجود اوراق‌بهادارسازی کشور حاکی از فاصله نسبی ایران نسبت به کشورهای هدف مورد مقایسه در گروه کشورهای اسلامی در حال توسعه، برای استفاده از ابزارهای مالی اسلامی و به‌تعبیری اوراق بهادارسازی در گستره‌ای از بازارهای تأمین مالی اسلامی می‌باشد. هرچند کارهای مؤثری در جهت توسعه بازارهای ابزارهای مالی اسلامی انجام شده است و طی چهار ساله اخیر شاهد انتشار صکوک در کشور بوده‌ایم، لیکن به‌منظور توسعه اقتصادی کشور تسریع در این پیشرفت ضرورت انکارناپذیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Securitization in Countries’ Economic Growth and Development (Focus on Need to Deployment of Securitization Market in IRAN)

نویسندگان [English]

  • Vahid Zandie 1
  • Saeed Zandie 2
1 Student of PhD in Finance, Tehran Sciences and Researches Branch of Islamic Azad University Affiliated Author
2 Student of MS in Industrial Engineering, Qazvin Sciences and Researches Branch of Islamic Azad University
چکیده [English]

In every economic, Securitisation is equally necessary of structured finance markets. The upshot of desired structured Securitisation is to invent marketable securities with better liquidity for financial claims. Securitisation process enables investors to improve their risk management, to earn better modified returns and to access more liquidity. Debt conversion to a marketable asset, creates the great financial Communications between individual borrowers and vast capital markets.
The participants in financial markets include the investors who have different needs to meet their investment goals, continue to comply with their risk and return requirements. Therefore, trenching various risks to credit risk and interest rate risk, prioritizing the investors who enter to securities market with structuring the market, has economic concept.
Previous studies have demonstrated the correlation between economic growth and progress of economic freedom indices. In this research, we found that the relationship between development in securitization market and financial freedom is statistically significant in some developed countries. Also, it’s proved that there is positive linear correlation between Islamic Financial Instruments (SUKUK) issuances as structured financing as well as Securitisation and overall economic freedom and/or investment freedom and/or financial freedom in Islamic developing countries.
Studying current situation of Securitisation in Iran demonstrated there is relative gap in comparative of objective countries in group of Islamic countries for use of SUKUK, and in the other word, Securitisation, in Islamic financing markets. However, effective proceedings accomplished for deploying Islamic Financial Instruments (SUKUK) markets in Iran, but to achieve economic development, expedition in this deployment is unavoidable necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securitisation
  • Economic Growth and Development
  • Economic Freedom
  • Islamic Financial Instruments (SUKUK)
فبوزی، فرانک؛ کوتهاری، وینود. مبانی اوراق بهادارسازی، 2008. [مترجمان:] راه‌نشین، علی؛ تاجمیر ریاحی، حامد. انتشارات ترمه، تهران: 1392.
قاسمی ارمکی، علی. راهنمای صکوک، چاپ اول، انتشارات کیومرث، تهران: 1391.
سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (www.SUKUK.ir)
Association for Financial Markets in Europe, “Securitisation Data Report: Q3 2014.” AFME, Dec. 2014.
Association for Financial Markets in Europe, “Securitisation Data Snapshot: Q4 2014.” AFME, Jan. 2015.
Craig, H., “SEEDS OF CHANGE.”  Australian Securitisation Journal, Issue 07, pp.26, 2015.
Global Capital (The Euroweek), “Global Sukuk, Market Finds Worldwide Acceptance.” IFIS, Sep. 2014.
International Islamic Financial Market, “Sukuk Report, a Comprehensive Study of Global Sukuk Market.” IIFM, 4th Edition, Nov. 2014.
International Monetary Fund (IMF), “World Economic Outlook.” Update January 2015.
Japan Securities Dealers Association, “Securitization Market Trends Survey Report.” JSDA, First Half of Fiscal 2014.
Segoviano, M. et al. “Securitization: Lessons Learned and the Road Ahead.” IMF working Paper, Nov. 2013.
The Heritage Foundation, “2015 Index of Economic Freedom.” The Wall Street Journal, Dow Jones & Company, Inc., 2015.
The World Bank, “Global Economic Prospects, Middle East and North Africa.” January 2015